Innowacyjność odpowiedzią na wyzwania przyszłości

O roz­wo­ju Gru­py Azo­ty ZAK S.A. mówił pod­czas Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Spół­ki.

W dniach 20 – 22 wrze­śnia w Kato­wi­cach odbył się Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy. Jed­nym z pre­le­gen­tów był pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Paweł Stań­czyk. Wska­zy­wał przede wszyst­kim, że przed prze­my­słem che­micz­nym stoi wie­le wyzwań i nowych regu­la­cji, któ­re muszą pro­wa­dzić do uno­wo­cze­śnia­nia pro­fi­lu dzia­łal­no­ści. To o tyle waż­ne, że naj­więk­sza kędzie­rzyń­ska fir­ma jest w przeded­niu publi­ka­cji stra­te­gii Gru­py Azo­ty zawie­ra­ją­cej odpo­wie­dzi na wyzwa­nia, któ­re mają umoc­nić jej pozy­cję na ryn­kach.

– Klu­czo­wy dla naszych dzia­łań jest aspekt inno­wa­cyj­no­ści – mówił Paweł Stań­czyk, pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK S.A. – Budu­je­my w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we, reali­zu­je­my kil­ka­na­ście dok­to­ra­tów wdro­że­nio­wych, aktyw­nie współ­pra­cu­je­my z ośrod­ka­mi aka­de­mic­ki­mi i nie tyl­ko na rzecz roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Przy­kła­dem jest nie­daw­no pod­pi­sa­ny list inten­cyj­ny w tema­cie utwo­rze­nia Dol­no­ślą­skiej Doli­ny Wodo­ro­wej, któ­re­go Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. była sygna­ta­riu­szem.

Pre­zes Stań­czyk pod­kre­ślał, że aby móc reali­zo­wać te ambit­ne cele, fir­my z bran­ży che­micz­nej powin­ny mieć ku temu odpo­wied­nie warun­ki w zakre­sie legi­sla­cji. Według pre­ze­sa sze­fa zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. roz­wią­za­nia praw­ne powin­ny być moż­li­wie uprasz­cza­ne i sprzy­jać spraw­ne­mu wdra­ża­niu nowych tech­no­lo­gii. Ponie­waż to wła­śnie one w dużej mie­rze decy­du­ją o kon­ku­ren­cyj­no­ści.

– Kie­ru­jąc się ideą patrio­ty­zmu gospo­dar­cze­go nie może­my jed­no­cze­śnie zamy­kać się na świat – pod­kre­ślał pre­zes Stań­czyk. – W naszym przy­pad­ku eks­port na rynek zagra­nicz­ny budu­je ok. 40 pro­cent przy­cho­dów. Koniecz­ność współ­pra­cy w wymia­rze mię­dzy­na­ro­do­wym obja­wia się tak­że w zabez­pie­cza­niu bazy surow­co­wej – dostaw gazu, pro­py­le­nu. By być kon­ku­ren­cyj­ni i inno­wa­cyj­ni, musi­my być otwar­ci, aktyw­ni na ryn­kach zewnętrz­nych – zazna­czył.
Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy (EEC) jest istot­ną czę­ścią deba­ty publicz­nej o pol­skiej i euro­pej­skiej gospo­dar­ce. Ostat­nio posze­rza zasięg oddzia­ły­wa­nia dzię­ki zdal­nej i hybry­do­wej for­mu­le. W roku 2021 Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy przy­jął for­mu­łę kil­ku­mie­sięcz­nej kam­pa­nii, obej­mu­ją­cej sze­ro­kie spek­trum tema­tów gospo­dar­czych i zróż­ni­co­wa­ne for­my aktyw­no­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting