Stypendia Grupy Azoty ZAK S.A. dla najzdolniejszych uczniów kozielskiej „Żeglugi”

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­ka­za­ła sty­pen­dia dla przy­szłych tech­ni­ków żeglu­gi śród­lą­do­wej.

Wśród tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów zna­la­zło się dwo­je uczniów, któ­rzy osią­gnę­li naj­lep­sze wyni­ki w nauce w roku szkol­nym 2020/2021: Karo­li­na Kra­soń oraz Dawid Cze­ka­ła.
Umo­wy sty­pen­dial­ne w imie­niu spół­ki prze­ka­zał ofi­cjal­nie Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

– Kie­ru­nek tech­ni­ka żeglu­gi śród­lą­do­wej jest wyjąt­ko­wym i pre­sti­żo­wym pro­fi­lem dzia­łal­no­ści, zarów­no pod wzglę­dem logi­stycz­nym jak i tury­stycz­nym. Jego uczniów moż­na śmia­ło nazwać amba­sa­do­ra­mi Pol­ski i Gru­py Azo­ty, bo pod­czas trwa­nia kształ­ce­nia odby­wa­ją prak­ty­ki śród­lą­do­we w Pol­sce, a tak­że mię­dzy­na­ro­do­we kur­sy mor­skie, mię­dzy inny­mi na jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych żaglow­ców Darze Mło­dzie­ży. Tym samym nio­są w świat dobre imię nasze­go kra­ju i Gru­py Azo­ty, sta­jąc się naszą dumą i rado­ścią – pod­kre­ślał Paweł Stań­czyk.

Ucznio­wie poza bar­dzo dobry­mi wyni­ka­mi w nauce musie­li się wyka­zać fre­kwen­cją na zaję­ciach i dobrym zacho­wa­niem.

– Dla uczniów takie sty­pen­dium jest bar­dzo moty­wu­ją­ce. Jed­nak sama kwo­ta nie ma takie­go zna­cze­nia, jak pre­stiż z tym się wią­żą­cy. Ucznio­wie musie­li mieć świa­dec­two z wyróż­nie­niem i bar­dzo dobre oce­ny z języ­ków obcych i mate­ma­ty­ki – mówi Agniesz­ka Kos­sa­kow­ska, dyrek­tor szko­ły.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. chce sta­wiać na przy­szłych absol­wen­tów Żeglu­gi.

– Uwa­żam, że nale­ży jesz­cze bar­dziej otwo­rzyć Gru­pę Azo­ty ZAK S. A w kie­run­ku rzecz­nym. Kwe­stie surow­co­we bar­dzo wpły­wa­ją na kosz­ty fir­my, logi­sty­ka samo­cho­do­wa, kole­jo­wa jest nie­co droż­sza od rzecz­nej. A przy oka­zji wie­le inwe­sty­cji na róż­nych odcin­kach Odry powo­du­je, że jest to olbrzy­mia szan­sa w połą­cze­niu logi­stycz­nym – mówił Paweł Stań­czyk.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting