Kolejne dobre wyniki finansowe Grupy Azoty Zak S.A.

Kędzie­rzyń­ska spół­ka zano­to­wa­ła 45-pro­cen­to­wy wzrost przy­cho­dów w dru­gim kwar­ta­le tego roku.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. sku­tecz­nie opie­ra się nie­ko­rzyst­nym warun­kom na ryn­ku surow­co­wym. Jak mówi jej pre­zes Paweł Stań­czyk, po raz kolej­ny oka­zu­je się, że dywer­sy­fi­ka­cja pro­duk­cji ma bar­dzo duże zna­cze­nie w przy­pad­ku nie­pew­nej sytu­acji na ryn­kach.

- Przy trud­no­ściach w obsza­rze nawo­zo­wym decy­du­ją­ca oka­za­ła się dyna­mi­ka wzro­stu ilo­ści sprze­da­ży w Seg­men­cie Oxo­plast, zarów­no w zakre­sie alko­ho­li OXO, jak i pla­sty­fi­ka­to­rów – pod­kre­śla Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Wyni­ki finan­so­we spół­ki, któ­ra jest naj­więk­szym pra­co­daw­cą w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim, napa­wa­ją opty­mi­zmem. Gru­pa Azo­ty ZAK odno­to­wa­ła w II kwar­ta­le 2021 r. przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 541 mln zł, co ozna­cza wzrost o 171 mln zł w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su w 2020 r. Zysk net­to wyniósł 38 mln zł a wynik EBITDA ukształ­to­wał się na pozio­mie 77 mln zł.

Seg­ment Nawo­zy odno­to­wał w II kwar­ta­le 2021 r. przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 224 mln zł oraz mar­żę EBITDA w wyso­ko­ści 4 proc. Decy­du­ją­cy wpływ na uzy­ska­ne wyni­ki miał dra­stycz­ny wzrost cen gazu ziem­ne­go, sta­no­wią­ce­go głów­ny suro­wiec w pro­duk­cji seg­men­tu. Dopro­wa­dził on do znacz­ne­go pogor­sze­nia ren­tow­no­ści sprze­da­ży w całym asor­ty­men­cie pro­duk­to­wym. W II kwar­ta­le 2021 r. miał miej­sce postój remon­to­wy, któ­ry ogra­ni­czył wiel­kość pro­duk­cji, prze­kła­da­jąc się na niż­szy poziom sprze­da­ży.

Z kolei seg­ment Oxo­plast odno­to­wał w II kwar­ta­le 2021 r. przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 269 mln zł oraz mar­żę EBITDA w wyso­ko­ści 19 proc. Ozna­cza to wzrost o 129 mln zł oraz 13 p.p. w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su 2020 r.

Na ryn­ku Seg­men­tu Oxo­plast w dal­szym cią­gu panu­je bar­dzo korzyst­na sytu­acja. Wyso­ki popyt na pro­duk­ty, przy ogra­ni­czo­nej poda­ży, prze­kła­da się na zna­czą­ce wzro­sty cen sprze­da­ży. Klu­czo­wy­mi czyn­ni­ka­mi w tym zakre­sie są rów­nież rosną­ce ceny głów­ne­go surow­ca – pro­py­le­nu, oraz korzyst­na sytu­acja na ryn­ku walu­to­wym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting