Stypendia dla chemików rozdane

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła sty­pen­dia nauko­we che­mi­kom z Zespo­łu Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W roku szkol­nym 2021/2022 wspar­cie spół­ki obej­mie 18 uczniów.

Kędzie­rzyń­skie zakła­dy od 2012 roku spra­wu­ją patro­nat nad pro­fi­lem „tech­nik tech­no­lo­gii che­micz­nej” w Zespo­le Szkół nr 3. Od 2013 roku funk­cjo­nu­je pro­gram sty­pen­dial­ny Gru­py Azo­ty ZAK S.A., w ramach któ­re­go wyła­nia się oso­by z naj­wyż­szą śred­nią ocen i szcze­gól­ny­mi osią­gnię­cia­mi nauko­wy­mi. Od począt­ku dzia­ła­nia kla­sy che­micz­nej wyni­ki jej uczniów trzy­ma­ją wyso­ki poziom, a ich śred­nie są zbli­żo­ne do war­to­ści 5,00. Tego­rocz­ny rekor­dzi­sta w tym zakre­sie to Micha­el Musioł, któ­ry osią­gnął impo­nu­ją­cy rezul­tat 5,93.

W roku szkol­nym 2021/ 2022 na liście sty­pen­dy­stów Gru­py Azo­ty ZAK S.A. zna­leź­li się: Ali­cja Błasz­ko, Zuzan­na Boszcz, Mag­da Giryn, Patry­cja Gleń, Nata­lia Goł­da, Flo­rian Gowin, Michał Jagie­niak, Wik­to­ria Jany­sek, Paweł Kolon­ko, Filip Koła­kow­ski, Kamil Koman­der, Micha­el Musioł, Anna Nie­der­feld, Patryk Nur­ski, Daria Pod­gó­rzec, Michał Rabiej, Dawid Sob­czak, Michał Stro­ka.
Umo­wy sty­pen­dial­ne w imie­niu spół­ki prze­ka­zał ofi­cjal­nie prof. Bole­sław Goran­czew­ski, czło­nek zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

– Kędzie­rzyn-Koź­le to mia­sto che­mi­ków, w któ­rym dzia­ła­ją wiel­kie zakła­dy prze­my­sło­we. W samej Gru­pie Azo­ty ZAK S.A., gdzie na ukoń­cze­niu jest budo­wa Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go, cze­ka­ją na Was miej­sca pra­cyi moż­li­wo­ści roz­wo­ju, takie jak dok­to­ra­ty wdro­że­nio­we. Ten poten­cjał jest i war­to z nie­go korzy­stać – zwra­cał się do uczniów.

– Kie­dyś, będąc uczniem zasad­ni­czej szko­ły zawo­do­wej, myśla­łem, jak wspa­nia­le było­by zostać inży­nie­rem. Wyda­wa­ło mi się to nie­osią­gal­ne. Dziś, patrząc na to z per­spek­ty­wy cza­su, w momen­cie gdy jestem pro­mo­to­rem prac inży­nier­skich, magi­ster­skich, dok­tor­skich, widzę, że świat stoi otwo­rem. Wszyst­ko jest moż­li­we w momen­cie, gdy wło­ży się w to odpo­wied­nią ilość pra­cy i ener­gii. Dla­te­go trze­ba się uczyć, mieć wyzwa­nia, cele i je po pro­stu reali­zo­wać– pod­kre­ślał Bole­sław Goran­czew­ski.

Poprzez patro­nat nad kla­są che­micz­ną Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zachę­ca kolej­ne rocz­ni­ki uczniów do roz­wo­ju zain­te­re­so­wań nauko­wych w kie­run­ku che­mii. Absol­wen­ci Zespo­łu Szkół nr 3, w tym sty­pen­dy­ści, nie­jed­no­krot­nie po ukoń­cze­niu nauki podej­mu­ją pra­cę w kędzie­rzyń­skich zakła­dach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting