Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Grupa Azoty ZAK S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Płynne czytanie na Odrze pod banderą Grupy Azoty ZAK S.A.

Na rejs po rze­ce słyn­ną aktor­kę i pisar­kę zapro­si­ła Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. “Płyn­ne czy­ta­nie” to akcja pro­mu­ją­ce...

Na Opolszczyźnie powstanie pierwszy lądowy terminal kontenerowy

W śro­dę, 19 maja 2021 r. przed­sta­wi­cie­le Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. i Ost-West Logi­stic Poland pod­pi­sa­li list...

Grupa Azoty ZAK S.A. przekazała kolejne pieniądze na walkę z koronawirusem

Tym razem prze­zna­czo­no 90 tys. zło­tych dla szpi­ta­la w Bia­łej w sąsied­nim powie­cie prud­nic­kim. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od począt­ku...

Grupa Azoty ZAK S.A. ma 59 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał

Kolej­ne dobre infor­ma­cje z kędzie­rzyń­skiej spół­ki. Fir­ma zano­to­wa­ła wzrost zysku i przy­cho­du. Kil­ka dni temu Gru­pa Azo­ty ZAK...

Grupa Azoty ZAK S.A. zwiększyła produkcję kwasu azotowego

Sta­ło się to moż­li­we dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu pro­jek­to­wi dozo­wa­nia tle­nu. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zre­ali­zo­wa­ła kolej­ną dużą...

Dobre wyniki Grupy Azoty ZAK S.A. pomimo pandemii

Nasza naj­więk­sza fir­ma odno­to­wa­ła 118 mln zło­tych zysku za zeszły rok. To dużo bio­rąc pod uwa­gę sytu­ację gospo­dar­czą zwią­za­ną...

Mają “papiery” na bycie wybitnymi chemikami

Roz­strzy­gnię­to kolej­ną edy­cję kon­kur­su “Che­micz­na gło­wa”. Jego głów­nym spon­so­rem jest naj­więk­szy pra­co­daw­ca...

Grupa Azoty ZAK S.A. kontynuuje współpracę z mistrzem parabadmintona

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­dłu­ży­ła współ­pra­cę z Bar­tło­mie­jem Mro­zem – aktu­al­nym Mistrzem Pol­ski w para­bad­min­to­nie,...

Zarejestruj swoje akcje, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

Akcje na oka­zi­cie­la Spół­ki Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., wysta­wio­ne w for­mie odcin­ków zbio­ro­wych akcji, 1 mar­ca 2021 r. utra­ci­ły moc...

Protection Plugin made by Web Hosting