WIADOMOŚCI z ZAK | 7DNI - Part 4 WIADOMOŚCI z ZAK - Strona 4 - 7DNI

Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Praca w „Azotach” to dla wielu spełnienie marzeń

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zapre­zen­to­wa­ła się na Tar­gach Pra­cy i Edu­ka­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Sto­isko fir­my od lat...

Grupa Azoty ZAK S.A. kończy 70 lat

W roku wiel­kich pol­skich jubi­le­uszy Spół­ka tak­że ma powo­dy do świę­to­wa­nia. Rok 2018 koja­rzy się przede wszyst­kim z obcho­da­mi...

Kup nawozy i wygraj ciągnik. Wielka loteria promocyjna Grupy Azoty

Ruszy­ła pierw­sza edy­cja lote­rii pro­mo­cyj­nej Gru­py Azo­ty. Każ­dy, kto w okre­sie naj­więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia zaku­pa­mi...

Drużyna Grupy Azoty nie miała sobie równych

Nasi pra­cow­ni­cy wygra­li Halo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej roze­gra­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Impre­zę zor­ga­ni­zo­wa­no...

Zostań akademickim Ambasadorem Grupy Azoty

Stu­den­ci II i III roku uni­wer­sy­te­tów, uczel­ni tech­nicz­nych, eko­no­micz­nych i przy­rod­ni­czych przy­czy­nią się do...

» Grupa Azoty chce być nie tylko beneficjentem krajowych inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych, ale także ich aktywnym uczestnikiem, a wręcz liderem.

Weź na swoją innowację grant do 20 mln zł!

Gru­pa Azo­ty uru­cho­mi­ła nie­zna­ny dotąd w Pol­sce na taką ska­lę pro­gram wspar­cia dla auto­rów nowa­tor­skich pro­jek­tów...

Decyzja o powrocie do transportu wodnego wpisuje się w rządową politykę wspierającą użeglowienie Odry.

Grupa Azoty stawia na transport wodny

W pią­tek, 27 paź­dzier­ni­ka z Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. ruszył pierw­szy prób­ny trans­port bar­ko­wy nawo­zów....

» Na wysokość zysku netto, który Spółka wypracowała w III kwartale 2017 r., niemal równorzędnie wpłynęły wyniki sprzedaży wyrobów głównych segmentów: nawozów i OXO.

Grupa Azoty ZAK S.A. odnotowuje dobre wyniki finansowe

W III kwar­ta­le 2017 r. spół­ka z Kędzie­rzy­na-Koź­la osią­gnę­ła zysk net­to w wyso­ko­ści 24 mln zł wobec 3 mln zł stra­ty...

Kędzierzyńskie granulki urodzaju są najlepsze w Europie

Sal­mag® i ZAKsan® to sztan­da­ro­we pro­duk­ty Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Powsta­ją na insta­la­cji gra­nu­la­cji mecha­nicz­nej, któ­ra...

Protection Plugin made by Web Hosting