Category: WIADOMOŚCI z ZAK

W kierunku nowoczesnych i bezpiecznych produktów

Ostat­nia par­tia pla­sty­fi­ka­to­rów fta­la­no­wych opu­ści­ła zakła­dy Gru­py Azo­ty ZAK S.A. 3 wrze­śnia 2018 r. prze­cho­dzi do histo­rii...

Wraz z rolnikami dziękowaliśmy za plony

Przed­sta­wi­cie­le Gru­py Azo­ty ZAK S.A. bio­rą udział w uro­czy­sto­ściach dożyn­ko­wych. W nie­dzie­lę prze­ka­żą kolej­ną tonę...

Kolejna edycja Art Cup zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie

Po raz kolej­ny part­ne­rem głów­nym impre­zy jest Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., któ­ra od lat wspie­ra jej orga­ni­za­to­ra – Ludo­wy Klub Jeź­dziec­ki...

Grupa Azoty finalizuje pakiet finansowania korporacyjnego

Zawar­ta 26 lip­ca 2018 r. z Euro­pej­skim Ban­kiem Odbu­do­wy i Roz­wo­ju umo­wa kre­dy­to­wa w kwo­cie do 500 mln zł sta­no­wi...

Rusza współpraca z rolniczym technikum

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. roz­pocz­nie współ­pra­cę z kolej­ną pla­ców­ką oświa­to­wą z regio­nu. Już wkrót­ce patro­na­tem spół­ki...

Mamy finansowanie na wielkie inwestycje

Pod­pi­sa­nie z kon­sor­cjum ban­ków umów zwięk­sza­ją­cych kre­dyt do 3 mld zło­tych ozna­cza, że Gru­pa Azo­ty finan­so­wo...

W niedzielę znów kibicujemy Biało-Czerwonym!

Bar­dzo oka­za­le wypa­dła inau­gu­ra­cja Stre­fy Kibi­ca, zor­ga­ni­zo­wa­nej na Mun­dial dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la przez Gru­pę...

Popołudnie pełne wspomnień

W śro­dę w hote­lu Soli­da­ris odby­ła się uro­czy­sta gala uho­no­ro­wa­nia zasłu­żo­nych pra­cow­ni­ków Gru­py Azo­ty ZAK S.A.,...

Przebiegnij dychę na 70-lecie Azotów!

Trwa­ją zapi­sy do VI edy­cji Bie­gu Azo­to­we­go, któ­ry odbę­dzie się w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu już 9 czerw­ca. Może i Ty zmie­rzysz...

Niech pod sceną połączy nas chemia

Już za mie­siąc Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zapro­si miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la do wspól­nej zaba­wy z oka­zji Dnia Che­mi­ka. Pro­gram...

Protection Plugin made by Web Hosting