Grupa Azoty ZAK S.A. doceniła wyróżniających się pracowników

Wie­lo­let­nią tra­dy­cją Gru­py Azo­ty ZAK S.A. jest wrę­cza­nie odzna­czeń pra­cow­ni­kom, któ­rzy wyka­zu­ją ponad­prze­cięt­ne zaan­ga­żo­wa­nie i sta­no­wią wzór dla innych. Zwy­czaj ten cele­bro­wa­ny jest w ramach corocz­nych obcho­dów Dni Che­mi­ka. 28 wrze­śnia 2021 r. kędzie­rzyń­ska spół­ka zor­ga­ni­zo­wa­ła uro­czy­stą galę, pod­czas któ­rej wrę­czo­no odzna­cze­nia pań­stwo­we oraz pra­cow­ni­cze, przy­zna­ne w latach 2020 – 2021.

Tra­dy­cyj­ne Dni Che­mi­ka w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. odby­wa­ją się każ­de­go roku w czerw­cu. Z powo­du sytu­acji pan­de­micz­nej orga­ni­za­cja gali w 2020 roku nie doszła do skut­ku. Pod­czas tego­rocz­nej uro­czy­sto­ści wrę­czo­no więc meda­le przy­zna­ne w latach 2020 – 2021.

Gala roz­po­czę­ła się od wystą­pie­nia gospo­da­rza, pre­ze­sa zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. – Paw­ła Stań­czy­ka.

– Mam dziś przy­jem­ność doce­nić w imie­niu fir­my kolej­nych kil­ku­dzie­się­ciu pra­cow­ni­ków, któ­rzy mają na swo­im kon­cie szcze­gól­ne osią­gnię­cia. To dzię­ki Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­niu osią­ga­my dobre wyni­ki i roz­wi­ja­my dzia­łal­ność. Jeśli przy­jąć, że zakład sta­no­wi jeden duży orga­nizm, to jego ser­cem są bez wąt­pie­nia ludzie – zwra­cał się do odzna­czo­nych Paweł Stań­czyk.
– Korzy­sta­jąc z oka­zji chciał­bym podzię­ko­wać całej kadrze Gru­py Azo­ty ZAK S.A. za to, że budu­je jakość fir­my, ponie­waż suk­ce­sy, któ­re osią­ga­my, to wynik pra­cy zespo­ło­wej – dodał Paweł Stań­czyk.

Po wystą­pie­niu gospo­da­rza wyda­rze­nia głos zabrał woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski.

– Z kędzie­rzyń­ski­mi zakła­da­mi azo­to­wy­mi mia­łem stycz­ność wie­lo­krot­nie w życiu publicz­nym. Nie ma wąt­pli­wo­ści, że są one gospo­dar­czą per­łą w koro­nie Opolsz­czy­zny. Cie­szy mnie, że poko­nu­je­cie trud­no­ści, wzmac­nia­cie się, macie ambit­ne cele i wizjo­ner­skie podej­ście – mówił Sła­wo­mir Kło­sow­ski.
Woje­wo­da zwró­cił się rów­nież bez­po­śred­nio do władz spół­ki z podzię­ko­wa­nia­mi za budo­wę mar­ki Gru­pa Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le, a tak­że włą­cza­nie we wszyst­kie waż­ne przed­się­wzię­cia w woje­wódz­twie opol­skim, ostat­nio w akcję „Szcze­pi­my Się”.

Następ­nie doko­na­no ofi­cjal­ne­go wrę­cze­nia odzna­cze­nia „Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służ­bę”, któ­re przy­zna­no byłym i obec­nym pra­cow­ni­kom Gru­py Azo­ty ZAK.

Boha­te­ra­mi kolej­nej czę­ści gali byli zdo­byw­cy tytu­łu „Zasłu­żo­ny Pra­cow­nik Gru­py Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A.” w latach 2020 i 2021. Wrę­cze­nia meda­li doko­na­li: woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Paweł Stań­czyk oraz czło­nek zarzą­du, prof. Bole­sław Goran­czew­ski.

W imie­niu Zasłu­żo­nych Pra­cow­ni­ków głos zabrał pra­cow­nik Wydzia­łu Estrów Piotr Nie­miec, któ­ry sym­bo­licz­nie podzię­ko­wał zarzą­do­wi Gru­py Azo­ty ZAK S.A. za doce­nie­nie i życzył kadrze spół­ki dal­szej owoc­nej pra­cy.

Ofi­cjal­ną część gali zamknę­ło wystą­pie­nie człon­ka zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK, prof. Bole­sła­wa Goran­czew­skie­go, któ­ry wzniósł toast za pomyśl­ność spół­ki.

– To Pań­stwo jeste­ście naj­więk­szą war­to­ścią tej fir­my, zaple­czem wie­dzy i umie­jęt­no­ści, co prze­kła­da się na mądrość zarzą­du. Za to wszyst­ko chciał­bym podzię­ko­wać oraz życzyć powo­dze­nia w życiu zawo­do­wym i oso­bi­stym. Życzę rów­nież nam wszyst­kim, by nasze zakła­dy trwa­ły jak naj­dłu­żej – mówił Bole­sław Goran­czew­ski.

Wyda­rze­nie uświet­nił występ Nata­lii Zastę­py, pio­sen­kar­ki i autor­ki tek­stów, lau­re­at­ki nagro­dy jury w kon­kur­sie „Pre­mie­ry” pod­czas 58. Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pol­skiej Pio­sen­ki w Opo­lu. Pod­czas gali muzycz­ne talen­ty zapre­zen­to­wa­li rów­nież śpie­wacz­ka ope­ro­wa Agniesz­ka Nie­wia­dom­ska oraz ucznio­wie Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej I i II stop­nia w Opo­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting