W Grupie Azoty ZAK S.A. powstanie laboratorium analityki wodorowej

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. będzie współ­uczest­ni­czyć w two­rze­niu Dol­no­ślą­skiej Doli­ny Wodo­ro­wej.

Gru­pa Azo­ty jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem wodo­ru w Pol­sce. Rok temu zna­la­zła się w gro­nie sygna­ta­riu­szy listu inten­cyj­ne­go o usta­no­wie­niu tzw. part­ner­stwa na rzecz budo­wy gospo­dar­ki wodo­ro­wej i zawar­cia sek­to­ro­we­go poro­zu­mie­nia w tym zakre­sie. Celem jest wdro­że­nie wodo­ru jako kon­ku­ren­cyj­ne­go nośni­ka ener­gii w Euro­pie.
O szcze­gó­łach roz­ma­wia­no pod­czas zakoń­czo­ne­go kil­ka dni temu XXX Forum Eko­no­micz­ne­go w Kar­pa­czu. Gru­pa Azo­ty zna­la­zła się w gro­nie sygna­ta­riu­szu listu inten­cyj­ne­go na rzecz budo­wy Dol­no­ślą­skiej Doli­ny Wodo­ro­wej. Doku­ment został pod­pi­sa­ny w obec­no­ści Pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go, Mini­stra Kli­ma­tu i Śro­do­wi­ska Micha­ła Kur­ty­ki oraz Ire­ne­usza Zyski, Sekre­ta­rza Sta­nu w Mini­ster­stwie Kli­ma­tu i Śro­do­wi­ska.

W roz­mo­wach brał udział m.in. pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Paweł Stań­czyk. Kędzie­rzyń­ska fir­ma jest na eta­pie two­rze­nia labo­ra­to­rium ana­li­ty­ki wodo­ro­wej.

– Zaku­pi­li­śmy już kon­kret­ne wypo­sa­że­nie, opra­co­wa­li­śmy pla­ny roz­bu­do­wy czę­ści insta­la­cji. Obec­nie w Pol­sce nie ma wie­lu labo­ra­to­riów, w któ­rych kom­plek­so­wo prze­pro­wa­dza­na jest ana­li­za wszyst­kich wyma­ga­nych para­me­trów wodo­ru jako pali­wa na potrze­by bran­ży auto­mo­ti­ve, dla­te­go chce­my zago­spo­da­ro­wać tę niszę. Jestem prze­ko­na­ny, że nasze dotych­cza­so­we doświad­cze­nia w zakre­sie tech­no­lo­gii wodo­ro­wych oraz wyso­kie kom­pe­ten­cje w ana­li­ty­ce che­micz­nej oka­żą się cen­nym wkła­dem w utwo­rze­nie Dol­no­ślą­skiej Doli­ny Wodo­ro­wej – pod­kre­śla Paweł Stań­czyk.
Na mocy pod­pi­sa­ne­go listu inten­cyj­ne­go, stro­ny zade­kla­ro­wa­ły tak­że wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu nauko­wo-badaw­cze­go regio­nu w celu budo­wy łań­cu­cha war­to­ści gospo­dar­ki wodo­ro­wej. Sygna­ta­riu­sze będą rów­nież podej­mo­wać dzia­ła­nia nakie­ro­wa­ne na zwięk­sze­nie zna­cze­nia tech­no­lo­gii wodo­ro­wych poprzez wspie­ra­nie pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych na rzecz efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i gospo­dar­ki nisko­emi­syj­nej.

– Bar­dzo waż­ne, żeby­śmy w tech­no­lo­gie wodo­ro­we zaan­ga­żo­wa­li się razem z part­ne­ra­mi, któ­rzy mają doświad­cze­nie w wyko­rzy­sty­wa­niu ich do pro­duk­cji nisko­emi­syj­nych i zero­emi­syj­nych źró­deł ener­gii – pod­kre­ślał pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki.

Sygna­ta­riu­sze zade­kla­ro­wa­li współ­pra­cę na rzecz stwo­rze­nia oto­cze­nia biz­ne­so­we­go i tech­no­lo­gicz­ne­go oraz badaw­czo-roz­wo­jo­we­go, dzię­ki któ­re­mu moż­li­we będzie zbu­do­wa­nie Dol­no­ślą­skiej Doli­ny Wodo­ro­wej.

– Wodór pro­du­ko­wa­ny przez Gru­pę Azo­ty jest wytwa­rza­ny z gazu ziem­ne­go i wyko­rzy­sty­wa­ny przede wszyst­kim w pro­ce­sie syn­te­zy amo­nia­ku. Jed­no­cze­śnie już teraz pro­wa­dzi­my dzia­ła­nia w kie­run­ku pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej z odna­wial­nych źró­deł, co z kolei pozwo­li nam pro­du­ko­wać tzw. „zie­lo­ny wodór”. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że roz­wój tech­no­lo­gii wodo­ro­wych jest jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów umoż­li­wia­ją­cych prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su trans­for­ma­cji gospo­dar­ki w kie­run­ku nisko- i zero­emi­syj­nym, dla­te­go chce­my aktyw­nie uczest­ni­czyć w tym pro­ce­sie. W imie­niu Gru­py Azo­ty, dzię­ku­ję Panu Pre­mie­ro­wi i Panu Mini­stro­wi za zapro­sze­nie do udzia­łu w ini­cja­ty­wie przy­bli­ża­ją­cej nas do budo­wy kra­jo­wej gospo­dar­ki wodo­ro­wej – mówi Tomasz Hinc, Pre­zes Zarzą­du, Gru­pa Azo­ty S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting