Zielone Azoty podstawą nowej strategii Grupy

Gru­pa Azo­ty przed­sta­wi­ła nową stra­te­gię na lata 2021 – 2030. Jej głów­ne zało­że­nia opie­ra­ją się o trans­for­ma­cję kli­ma­tycz­no-ener­ge­tycz­ną.

Tra­dy­cyj­ne źró­dła ener­gii takie jak węgiel wciąż będą istot­nym ele­men­tem prze­my­słu, ale ich rola stop­nio­wo będzie się zmniej­szać na rzecz tych odna­wial­nych. To pro­ces roz­ło­żo­ny na lata, ale sku­tecz­ne jego zapla­no­wa­nie już na wcze­śniej­szym eta­pie daje naj­więk­sze szan­se uda­nej trans­for­ma­cji. Dobrze wie­dzą o tym mene­dże­ro­wie Gru­py Azo­ty, któ­rzy przy­go­to­wa­li nową stra­te­gię na lata 2021 – 2030. W jej ramach uru­cho­mio­ny zosta­nie pro­jekt „Zie­lo­ne Azo­ty”, któ­re­go głów­nym celem będzie m.in. dekar­bo­ni­za­cja i zmniej­sze­nie emi­syj­no­ści insta­la­cji Gru­py. A tak­że reali­za­cja pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych, zgod­nych z zało­że­nia­mi Euro­pej­skie­go Zie­lo­ne­go Ładu oraz wdro­że­nie nowych roz­wią­zań w obsza­rze eko­lo­gicz­nych i zero­emi­syj­nych źró­deł ener­gii OZE, m.in. foto­wol­ta­iki i ener­gii wia­tro­wej.

Jak pod­kre­śla Tomasz Hinc, pre­zes Gru­py Azo­ty, opu­bli­ko­wa­na stra­te­gia to jeden z naj­waż­niej­szych eta­pów w roz­wo­ju kon­cer­nu.

– W naszych dzia­ła­niach będzie­my wycho­dzić naprze­ciw euro­pej­skim wyzwa­niom i regu­la­cjom kli­ma­tycz­nym – pod­kre­śla pre­zes Hinc. – Będzie­my rów­nież aktyw­nie odpo­wia­dać na eko­lo­gicz­ne ocze­ki­wa­nia naszych klien­tów, poprzez dostar­cza­nie nisko lub zero­emi­syj­nych pro­duk­tów, z gwa­ran­cją śla­du węglo­we­go na jak naj­niż­szym pozio­mie. Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i pro­wa­dze­nie spo­łecz­nie odpo­wie­dzial­ne­go biz­ne­su mają dla nas cha­rak­ter stra­te­gicz­ny, stąd też decy­zja o uru­cho­mie­niu nasze­go fla­go­we­go pro­jek­tu „Zie­lo­ne Azo­ty”, któ­re­go celem jest m.in. dekar­bo­ni­za­cja i wdra­ża­nie roz­wią­zań z zakre­su OZE. Chce­my, aby nasze tech­no­lo­gie i pro­duk­ty budo­wa­ły suk­ces naszych part­ne­rów biz­ne­so­wych. W tym celu, będzie­my dostar­czać roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce na osią­ga­nie ich zało­żeń pro­duk­cyj­nych i sprze­da­żo­wych, pod­no­sząc jed­no­cze­śnie jakość życia miesz­kań­ców Euro­py, pozy­tyw­nie wpły­wa­jąc na kli­mat oraz śro­do­wi­sko.

Jed­nym z głów­nych zało­żeń Zie­lo­nych Azo­tów jest stop­nio­we odcho­dze­nie od węgla. Pro­ces ten pozwo­li Gru­pie Azo­ty na obni­że­nie sza­co­wa­nej emi­sji dwu­tlen­ku węgla (CO2) w 2030 roku o ponad 800 tys. ton w sto­sun­ku do roku 2020 oraz o 3,7 mln ton/rok w sto­sun­ku do refe­ren­cyj­ne­go w Unii Euro­pej­skiej roku 1990. Kolej­nym ele­men­tem stra­te­gii ma być kon­se­kwent­ne dąże­nie w kie­run­ku zwięk­sza­nia ilo­ści ener­gii zero­emi­syj­nej. Zgod­nie z zało­że­nia­mi, łącz­na moc nowych OZE w 2030 roku osią­gnie w przy­bli­że­niu 300 MW. Gru­pa Azo­ty sza­cu­je, że dzię­ki pla­no­wa­nym inwe­sty­cjom unik­nie kosz­tu zaku­pu ener­gii o war­to­ści ponad 200 mln zł w ska­li roku, a śred­ni udział OZE w pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej wynie­sie 40 proc.

Gru­pa Azo­ty inten­syw­nie pra­cu­je tak­że nad roz­wo­jem ryn­ku wodo­ro­we­go. Jako naj­więk­szy pro­du­cent wodo­ru w Pol­sce i jego istot­ny prze­twór­ca w Euro­pie reali­zu­je pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we zwią­za­ne z wytwa­rza­niem i wyko­rzy­sty­wa­niem zie­lo­ne­go wodo­ru. Gru­pa pro­wa­dzi ana­li­zy eko­no­micz­ne i tech­nicz­ne w kie­run­ku pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej z wła­snych źró­deł odna­wial­nych. Celem tych dzia­łań jest ogra­ni­cze­nie śla­du węglo­we­go oraz doce­lo­wo pro­duk­cja „zie­lo­ne­go wodo­ru” z elek­tro­li­ze­rów zasi­la­nych wła­śnie tą ener­gią.

W per­spek­ty­wie 2030 roku Gru­pa Azo­ty będzie kon­cen­tro­wać się na inno­wa­cjach w czte­rech obsza­rach: inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty, roz­wój sys­te­mu inno­wa­cji, wspar­cie pro­jek­tów kor­po­ra­cyj­nych oraz inno­wa­cyj­ność ukie­run­ko­wa­na na mini­ma­li­za­cję skut­ków zisz­cze­nia się ryzyk regu­la­cyj­nych. Celem będzie dostar­cza­nie wyso­kiej jako­ści nowych i ulep­szo­nych pro­duk­tów oraz utrzy­ma­nie dłu­go­ter­mi­no­wej prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej. Pla­no­wa­ny poziom nie­zbęd­nych wydat­ków na bada­nia, roz­wój, insta­la­cje pilo­ta­żo­we i inno­wa­cje w Gru­pie Azo­ty w 2030 roku sza­co­wa­ny jest na 2 – 3 proc. przy­cho­dów Gru­py Kapi­ta­ło­wej.

– Kon­se­kwent­nie będzie­my wspie­rać rol­nic­two, dla któ­re­go w Euro­pej­skim Zie­lo­nym Ładzie wyzna­czo­no ambit­ne cele zwią­za­ne z popra­wą efek­tyw­no­ści nawo­że­nia, a przede wszyst­kim pro­duk­cją żyw­no­ści naj­wyż­szej jako­ści i bez jakich­kol­wiek zanie­czysz­czeń – pod­kre­śla pre­zes Tomasz Hinc. – Dużo uwa­gi kon­cen­tru­je­my rów­nież na naszej klu­czo­wej inwe­sty­cji Poli­me­ry Poli­ce i nowym seg­men­cie biz­ne­so­wym Polio­le­fi­ny. Przed nami wie­le wyzwań zwią­za­nych z trans­for­ma­cją ener­ge­tycz­no-kli­ma­tycz­ną. Nie mam jed­nak wąt­pli­wo­ści, że jako Gru­pa Azo­ty dys­po­nu­je­my tech­no­lo­gia­mi i roz­wią­za­nia­mi, dzię­ki któ­rym będzie­my nadal umac­niać czo­ło­wą pozy­cję w euro­pej­skiej bran­ży nawo­zo­wo-che­micz­nej, w zgo­dzie z regu­la­cja­mi poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting