Maszyna pomoże w treningach

Sek­cja bad­min­to­na MMKS Kędzie­rzyn Koź­le zyska­ła nowo­cze­sną maszy­nę do nagry­wa­nia lotek.

Środ­ki na jej zakup prze­ka­za­ła Gru­pa Azo­ty ZAK. W minio­ny ponie­dzia­łek w ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji sprzę­tu i prze­cię­ciu wstę­gi uczest­ni­czył pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Paweł Stań­czyk.

– Pamię­ta­my o spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści, ukie­run­ko­wa­nej na wspar­cie spor­to­wych talen­tów. By osią­gać dobre wyni­ki, nale­ży dbać o to od naj­młod­szych lat, inwe­sto­wać czas i ener­gię. Jeśli połą­czy­my efek­tyw­ny, dobrze zapla­no­wa­ny tre­ning, z dostęp­ny­mi inno­wa­cyj­ny­mi tech­no­lo­gia­mi, zwięk­sza­my swo­ją szan­sę na suk­ces – mówi Paweł Stań­czyk, pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK.

Maszy­na do nagry­wa­nia lotek ma wes­przeć reali­za­cję pla­nu tre­nin­go­we­go przy­go­to­wa­ne­go przez tre­ne­rów, zmniej­sza­jąc nakład ich fizycz­nej pra­cy.

– Maszy­na wystrze­li­wu­je lot­ki w stro­nę tre­nu­ją­ce­go i imi­tu­je prze­ciw­ni­ka po dru­giej stro­nie siat­ki. Lot­ki są wystrze­li­wa­ne ze zmien­ną siłą i w róż­nych kie­run­kach, tak jak ma to miej­sce pod­czas nor­mal­ne­go meczu – tłu­ma­czył Piotr Zio­ło, tre­ner bad­min­to­na w MMKS.

– Jeste­śmy dum­ni z pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się sek­cji bad­min­to­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Tu tre­nu­ją m.in. dzie­ci naszych pra­cow­ni­ków. Tym wła­śnie rodzi­com chciał­bym podzię­ko­wać za zaan­ga­żo­wa­nie i ini­cja­ty­wę, ponie­waż jako pierw­si pró­bo­wa­li zebrać fun­du­sze na maszy­nę poprzez zbiór­kę inter­ne­to­wą. Cie­szę się, że Gru­pa Azo­ty ZAK mogła pomóc – pod­kre­ślił Paweł Stań­czyk.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting