Grupa Azoty ZAK S.A. „Zdrową Firmą”

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów kon­kur­su LODOŁAMACZE, w któ­rym doce­nia­ni są pra­co­daw­cy wraż­li­wi spo­łecz­nie, wspie­ra­ją­cy roz­wój zawo­do­wy osób nie­peł­no­spraw­nych.

Pod­czas ogól­no­pol­skiej gali, któ­ra odby­ła się 7 paź­dzier­ni­ka 2021 roku na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie, pre­zes zarzą­du spół­ki Paweł Stań­czyk ode­brał sta­tu­et­kę w kate­go­rii „Zdro­wa Fir­ma”. Wcze­śniej Gru­pie Azo­ty ZAK przy­zna­no nagro­dę na pozio­mie regio­nal­nym kon­kur­su.

Lau­re­ata­mi LODOŁAMACZY zosta­ją fir­my, insty­tu­cje i orga­ni­za­cje prze­ła­mu­ją­ce ste­reo­ty­py i uprze­dze­nia, pra­co­daw­cy otwar­ci na ludz­kie potrze­by. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest w dwóch eta­pach: regio­nal­nym oraz cen­tral­nym, któ­ry z gro­na zwy­cięz­ców eta­pu regio­nal­ne­go wyła­nia lau­re­atów z całej Pol­ski w dzie­wię­ciu kate­go­riach.
Gru­pa Azo­ty ZAK otrzy­ma­ła dwie sta­tu­et­ki w kate­go­rii „Zdro­wa Fir­ma”, w uzna­niu dzia­łań na rzecz pra­cow­ni­ków i miesz­kań­ców regio­nu opol­skie­go.

– Jeste­śmy dum­ni z tego, że Gru­pa Azo­ty ZAK uzy­ska­ła tak wyso­kie wyróż­nie­nie. To dla nas moty­wa­cja do jesz­cze więk­szych sta­rań i dba­ło­ści o pra­cow­ni­ków oraz sygnał, że pro­wa­dząc biz­nes war­to kie­ro­wać się ludz­ki­mi war­to­ścia­mi – komen­tu­je Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

Tego­rocz­ne LODOŁAMACZE przy­zna­no za dzia­ła­nia reali­zo­wa­ne w 2020 roku. W tym cza­sie Gru­pa Azo­ty ZAK, podob­nie jak inne przed­się­bior­stwa, sta­nę­ła przed wyzwa­nia­mi zwią­za­ny­mi z pan­de­mią COVID-19. Spół­ka skie­ro­wa­ła jesz­cze wię­cej uwa­gi na kwe­stie ochro­ny zdro­wia pra­cow­ni­ków i miesz­kań­ców woje­wódz­twa opol­skie­go. Wspar­cie finan­so­we obję­ło trzy szpi­ta­le i się­gnę­ło bli­sko 1 mln zł. Ponad­to spół­ka uży­czy­ła swo­ich samo­cho­dów oso­bo­wych pla­ców­kom medycz­nym oraz dopo­sa­ża­ła insty­tu­cje spo­łecz­ne w środ­ki ochro­ny oso­bi­stej.
Gru­pa Azo­ty ZAK corocz­nie finan­su­je pro­fi­lak­tycz­ne pro­gra­my proz­dro­wot­ne dla pra­cow­ni­ków i człon­ków ich rodzin, obej­mu­ją­ce m.in. bada­nia i szcze­pie­nia. W 2020 r. w pro­gra­mach zna­la­zła się m.in. pro­fi­lak­ty­ka oraz dia­gno­sty­ka powi­kłań po prze­by­tym zaka­że­niu SARS-CoV-2 oraz, reko­men­do­wa­ne przez WHO w okre­sie pan­de­mii, szcze­pie­nia prze­ciw pneu­mo­ko­kom, powo­du­ją­cym zapa­le­nie płuc.

Pra­cow­ni­cy Gru­py Azo­ty ZAK mają moż­li­wość przy­stą­pie­nia wraz z człon­ka­mi rodzin do pro­gra­mu dodat­ko­wej opie­ki medycz­nej. Mogą rów­nież korzy­stać z bez­płat­nych porad psy­cho­lo­ga w ramach pro­jek­tu WORK LIFE BALANCE, słu­żą­ce­go budo­wa­niu rów­no­wa­gi mię­dzy życiem oso­bi­stym a zawo­do­wym. Spół­ka ofe­ru­je wie­le dodat­ko­wych świad­czeń dla pra­cow­ni­ków. W ostat­nich latach wdro­ży­ła m.in. dodat­ko­wy urlop dla osób pra­cu­ją­cych w sys­te­mach zmia­no­wych i rów­no­waż­nych, któ­ry ma sprzy­jać rege­ne­ra­cji sił oraz zacie­śnia­niu wię­zi rodzin­nych, a tak­że dodat­ko­we zwol­nie­nie godzi­no­we uła­twia­ją­ce reali­za­cję spraw oso­bi­stych.
Waż­nym ele­men­tem dzia­łań kędzie­rzyń­skiej spół­ki jest wspar­cie osób nie­peł­no­spraw­nych. – W Gru­pie Azo­ty ZAK przy­wią­zu­je­my dużą wagę do kre­owa­nia rów­nych szans. Od czte­rech lat wspie­ra­my Dom Św. Karo­la w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu – pla­ców­kę dla osób, któ­re ze wzglę­du na stan zdro­wia wyma­ga­ją sta­łej opie­ki. Ponad­to od kil­ku­na­stu lat współ­pra­cu­je­my z Bar­tło­mie­jem Mro­zem – para­bad­min­to­ni­stą i para­olim­pij­czy­kiem. Kie­ro­wa­na przez nasze­go spor­tow­ca Fun­da­cja Bar­tło­mie­ja Mro­za poma­ga oso­bom nie­peł­no­spraw­nym w pod­no­sze­niu pozio­mu spraw­no­ści fizycz­nej –pod­kre­śla Paweł Stań­czyk.

Kon­kurs LODOŁAMACZE przez 16 lat pozwo­lił na doce­nie­nie dzie­sią­tek firm, osób i insty­tu­cji. Jest orga­ni­zo­wa­ny pod patro­na­tem hono­ro­wym Mał­żon­ki Pre­zy­den­ta RP Pani Aga­ty Korn­hau­ser-Dudy.

fot. Krzysz­tof Jarosz

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting