Są pieniądze na nowe drogi w powiecie

Sym­bo­licz­ne cze­ki na ponad 1,7 milio­na zło­tych prze­ka­za­ła wice­wo­je­wo­da opol­ski Vio­let­ta Porow­ska.

Inwe­sty­cje dro­go­we w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim przy­spie­sza­ją, co może cie­szyć kie­row­ców. Nie­daw­no odda­no do użyt­ku kolej­ny odci­nek odno­wio­nej ul. Woj­ska Pol­skie­go pro­wa­dzą­cy z NDM do Azot. Teraz czas na kolej­ne inwe­sty­cje w powie­cie.

Sym­bo­licz­ne cze­ki na ponad 1,7 milio­na zło­tych prze­ka­za­ła na ten cel zarzą­do­wi powia­tu wice­wo­je­wo­da Vio­let­ta Porow­ska. Dro­gi otrzy­ma­ły 80-pro­cen­to­we dofi­nan­so­wa­nie ich prze­bu­do­wy.

Pierw­sza to odci­nek Zwia­sto­wi­ce-Uciesz­ków (trze­ci etap) w gmi­nie Paw­ło­wicz­ki. War­tość ogól­na zada­nia to 1 mln 381 tys. zł, w tym aż 1 mln 100 tys. dofi­nan­so­wa­nia.

– Dro­ga zapew­nia dostęp do licz­nych insty­tu­cji, takich jak szko­ły, przed­szko­la, urzę­dy, straż pożar­na, komen­da poli­cji czy cen­trum medycz­ne, dla­te­go jest waż­nym szla­kiem komu­ni­ka­cyj­nym — wyli­cza sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj.

Dru­ga dro­ga bie­gnie z Mech­ni­cy (gmi­na Reń­ska Wieś) do gra­ni­cy powia­tu i jest klu­czo­wym połą­cze­niem z pół­noc­no-zachod­nią czę­ścią Nysy. Zapew­nia dostęp­ność do licz­nych insty­tu­cji uży­tecz­no­ści publicz­nej. War­tość ogól­na zada­nia to 798 tys. zł, w tym aż 639 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia.

Obie dro­gi są na eta­pie roz­strzy­gnięć prze­tar­go­wych, wkrót­ce więc poja­wią się tam eki­py budow­la­ne. W sumie w ostat­nich latach kwo­ty dota­cji na dro­gi lokal­ne z woje­wódz­twie opol­skim się­gnę­ły kwo­ty 243 mln zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting