To była kampania na miarę lidera opolskiej listy PiS

Vio­let­ta Porow­ska wyko­na­ła tyta­nicz­ną pra­cę w koń­czą­cej się kam­pa­nii wybor­czej. Pra­co­wa­ła inten­syw­nie do same­go koń­ca.

To było o tyle trud­ne, że Vio­let­ta Porow­ska musia­ła łączyć pra­cę na sta­no­wi­sku wice­wo­je­wo­dy opol­skie­go z obo­wiąz­ka­mi kam­pa­nij­ny­mi. Jesz­cze w pią­tek gości­ła w Urzę­dzie Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, gdzie wrę­czy­ła sym­bo­licz­ny czek na 80 tysię­cy zło­tych wspar­cia dla poszko­do­wa­nych w wybu­chu gazu w jed­nej z koziel­skich kamie­nic. Rodzi­ny, któ­re w czerw­cu stra­ci­ły dach nad gło­wą, za te pie­nią­dze będą mogły wypo­sa­żyć swo­je nowe miesz­ka­nia.

Przez nie­co ponad mie­siąc Vio­let­ta Porow­ska odby­ła ponad 100 róż­nych spo­tkań z miesz­kań­ca­mi, samo­rzą­dow­ca­mi, przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Bar­dzo dużo roz­ma­wia­ła z miesz­kań­ca­mi mię­dzy inny­mi o popra­wie jako­ści służ­by zdro­wia. Przy­po­mi­na­ła, że uda­ło się nam skró­cić kolej­kę do zabie­gu usu­wa­nia zaćmy o 4700 pacjen­tów. Z kolei w przy­pad­ku badań tomo­gra­fem kom­pu­te­ro­wym kolej­ki zmniej­szy­ły się o ponad 600 pacjen­tów, a rezo­nan­su magne­tycz­ne­go o 3320 ocze­ku­ją­cych.

Kil­ka dni temu samo­rzą­dy Opolsz­czy­zny pod­pi­sa­ły z wice­wo­je­wo­dą Porow­ską umo­wy na reali­za­cję zadań w ramach Fun­du­szu Dróg Samo­rzą­do­wych.

– To ostat­nie umo­wy z listy pod­sta­wo­wej w ramach nabo­ru na ten rok. Łącz­nie na dro­gi gmin­ne i powia­to­we w woje­wódz­twie opol­skim prze­ka­za­li­śmy 243 mln zło­tych. Budżet całe­go Fun­du­szu to 36 mld zło­tych – pod­su­mo­wa­ła Vio­let­ta Porow­ska.

Pod­czas spo­tkań z miesz­kań­ca­mi nie tyl­ko chęt­nie roz­ma­wia­ła o pro­po­zy­cjach rzą­du na przy­szłość, ale rów­nież o wciąż nie­roz­wią­za­nych pro­ble­mach, takich jak popra­wa jako­ści powie­trza, czy wzmoc­nie­nie opie­ki szpi­tal­nej na Opolsz­czyź­nie.

Wie­le wska­zu­je na to, że Vio­let­ta Porow­ska zdo­bę­dzie naj­wię­cej gło­sów na opol­skiej liście PiS. To da jej man­dat do prze­wod­nic­twa regio­nal­nym struk­tu­rom par­tii na kolej­ne lata.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting