Rocznicowe obchody upamiętniające kardynała Stefana Wyszyńskiego

Odbę­dą się już w naj­bliż­szą sobo­tę w Prud­ni­ku-Lesie. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi kon­cert Pio­tra Rubi­ka.

Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski był uwię­zio­ny w Prud­ni­ku od 6 paź­dzier­ni­ka 1954 do 27 paź­dzier­ni­ka 1955 r. Miej­scem odosob­nie­nia był klasz­tor w Prud­ni­ku-Lesie. W tym roku przy­pa­da 65. rocz­ni­ca uwię­zie­nia kapła­na, któ­ry miał wiel­ki wpływ na ducho­wy roz­wój Pol­ski.

W naj­bliż­szą sobo­tę 12 paź­dzier­ni­ka przy klasz­to­rze oo. Fran­cisz­ka­nów Sank­tu­arium św. Józe­fa o 11.00 roz­pocz­nie się Rodzin­ny Bieg Pry­ma­sow­ski. Tra­sa o dłu­go­ści ok. 1 km popro­wa­dzi od pod­nó­ża Góry Koziej (ul. Ponia­tow­skie­go) do sank­tu­arium. Kar­tę udzia­łu w bie­gu moż­na wypeł­nić na stro­nie www.katarzynaczochara.pl

Pozo­sta­li uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści wspól­nie prze­ma­sze­ru­ją tą samą tra­są.

Po Bie­gu w sank­tu­arium św. Józe­fa odbę­dzie się ślu­bo­wa­nie przed­sta­wi­cie­li szkół oraz festyn rodzin­ny. O 16.00 odpra­wio­na zosta­nie Msza Świę­ta Kon­ce­le­bro­wa­na w inten­cji Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Po mszy nastą­pi uro­czy­ste zło­że­nie kwia­tów pod pomni­kiem Pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go

O 18.00 pra­pre­mie­ra Kon­cer­tu-Ora­to­rium dedy­ko­wa­ne­go Pry­ma­so­wi w wyko­na­niu Pio­tra Rubi­ka i orkie­stry sym­fo­nicz­nej wraz z chó­rem. Z kolei o godzi­nie 20.00 będzie moż­na zoba­czyć film w tech­ni­ce video map­pin­gu na gmach Klasz­to­ru oo. Fran­cisz­ka­nów pre­zen­tu­ją­cy życie i war­to­ści, któ­ry­mi kie­ro­wał się Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski.

Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia wol­ny. Ini­cja­to­rem obcho­dów upa­mięt­nia­ją­cych uwię­zie­nia kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go jest posłan­ka Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści Kata­rzy­na Czo­cha­ra.

fot.rubik.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting