Poseł musi być blisko ludzi i ich problemów

– Posel­ska aktyw­ność nie powin­na się ogra­ni­czać tyl­ko do pra­cy na sali sej­mo­wej i w sej­mo­wych komi­sjach, ale rów­nież w swo­im okrę­gu wybor­czym. Uda­ło się panu zaj­mo­wać spra­wa­mi Opolsz­czy­zny w minio­nej kaden­cji?

– Tak. Nie ukry­wam, że powia­ty nyskie i kędzie­rzyń­ski są naj­bliż­sze memu ser­cu. W tym pierw­szym się uro­dzi­łem, a w tym dru­gim mia­łem przy­jem­ność pra­co­wać jako czło­nek zarzą­du gru­py Azo­ty ZAK SA. W Sej­mie upo­mi­na­łem się mię­dzy inny­mi o gwa­ran­cję utrzy­ma­nia samo­dziel­no­ści spół­ki ZAK S.A. To bar­dzo waż­ny temat. Jeże­li komu­kol­wiek przyj­dzie do gło­wy osła­biać pozy­cję kędzie­rzyń­skich „Azo­tów” to spo­tka się z bar­dzo moc­nym opo­rem z mojej stro­ny. To jest moja dekla­ra­cja dla pra­cow­ni­ków, ich rodzin.

- Roz­ma­wia pan z samo­rzą­dow­ca­mi, inte­re­su­je się pro­ble­ma­mi gmin?

– Bar­dzo dobrze współ­pra­cu­je mi się z rad­nym Mar­kiem Pia­sec­kim z Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­ry zwró­cił się do mnie z tema­tem bra­ku­ją­cych wałów prze­ciw­po­wo­dzio­wych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Uda­ło mi się spro­wa­dzić do tego mia­sta wice­pre­ze­sa Wód Pol­skich Krzysz­to­fa Wosia, któ­ry wska­zał nam pew­ną ścież­kę pozwa­la­ją­cą na real­ne i w mia­rę szyb­kie roz­wią­za­nie tego pro­ble­mu. Roz­ma­wia­my w tym celu z Naro­do­wym Fun­du­szem Ochro­ny Śro­do­wi­ska. Pro­wa­dzę sze­reg roz­mów ma temat tego, aby zarów­no oczysz­czal­nia ście­ków, jak i wie­le innych nie­ru­cho­mo­ści, w tym pry­wat­nych, było dobrze zabez­pie­czo­ne przed powo­dzią.

– Do momen­tu obję­cia przez pana man­da­tu posła powiat nyski, liczą­cy 150 tysię­cy miesz­kań­ców, nie miał posła. Teraz głos Nysy jest lepiej sły­szal­ny w War­sza­wie?
– Kie­dy obją­łem man­dat par­la­men­ta­rzy­sty zgło­si­ło się do mnie wie­lu samo­rzą­dow­ców z proś­bą o pomoc w roz­wią­za­niu pro­ble­mów waż­nych dla lokal­nej spo­łecz­no­ści. Część z nich uda­ło się już roz­wią­zać, nad inny­mi pra­cu­je­my.

– Przy­kła­dy?
– Jeden z naj­waż­niej­szych to pie­nią­dze na uzbro­je­nie tere­nów inwe­sty­cyj­nych w stre­fie pod fir­mę Uni­corn. Kolej­ny temat to roz­mo­wy z Woda­mi Pol­ski­mi, regu­la­cją rzek, prze­jaz­da­mi przez tamę czy kolej­ną prze­pra­wę przez Nysę. Są pie­nią­dze na remont kory­ta Bia­łej Głu­cho­ła­skiej, tak, aby Głu­cho­ła­zy zosta­ły zabez­pie­czo­ne prze­ciw­po­wo­dzio­wo i ta decy­zja jest już wyda­na. Przy­po­mnę, cho­dzi o inwe­sty­cję war­tą 8,5 milio­na, któ­ra będzie reali­zo­wa­na w przy­szłym roku. Współ­pra­cu­ję cały czas z dyrek­to­rem Nor­ber­tem Kraj­czym z nyskie­go ZOZ-u i roz­ma­wia­my o uspraw­nie­niu służ­by zdro­wia. Jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań jest dosprzę­to­wie­nie Szpi­tal­ne­go Oddzia­łu Ratun­ko­we­go. Pra­cu­je­my nad uru­cho­mie­niem oddzia­łu chi­rur­gii naczy­nio­wej, na któ­ry zna­la­zły się pie­nią­dze. Będą one uru­cho­mio­ne w przy­szłym roku. War­to tu pod­kre­ślić, że kon­trakt będzie zawar­ty wła­śnie przez nyski ZOZ, a nie pry­wat­ną fir­mę. Wspie­ra­my innych samo­rzą­dow­ców w zakre­sie pro­jek­tów spor­to­wych reali­zo­wa­nych przy współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Spor­tu. Wspie­ra­my para­fie w Nysie w zakre­sie pozy­ska­nia pie­nię­dzy na remont zabyt­ków. Dzie­je się to we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. Ponad­to jako pra­cow­nik Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go zabie­ga­łem o inte­re­sy nyskiej Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Zawo­do­wej, któ­ra regu­lar­nie otrzy­mu­je pań­stwo­we dota­cje, przez co świet­nie się roz­wi­ja.

– Pana pra­ca nie sku­pia się jed­nak tyl­ko na tych dwóch powia­tach?
– Oczy­wi­ście. Rząd zjed­no­czo­nej pra­wi­cy przy­niósł roz­wią­za­nie kil­ku pro­ble­mów, któ­re wyda­wa­ły się nie do roz­wią­za­nia. To choć­by obwod­ni­ca Nie­mo­dli­na. W tej spra­wie decy­zja jest już pod­ję­ta i ta obwod­ni­ca będzie wkrót­ce budo­wa­na. Trze­ba tu rów­nież pamię­tać o pół­noc­nej obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­ra rów­nież powsta­nie wła­śnie dzię­ki środ­kom zare­zer­wo­wa­nym przez rząd Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Wspie­ra­my samo­rzą­dy z powia­tów prud­nic­kie­go, brze­skie­go czy namy­słow­skie­go w ścią­ga­niu inwe­sto­rów, czy reali­za­cji pro­gra­mów rzą­do­wych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting