Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Aleję Jana Pawła II czeka kolejna przebudowa

Mia­sto chce odno­wić odci­nek od skrzy­żo­wa­nia z ul. Woj­ska Pol­skie­go do począt­ku osie­dla Pia­stów.

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la od lat są podzie­le­ni w oce­nie tego, czy prze­bu­do­wa alei Jana Paw­ła II jest koniecz­na. Część cie­szy się, że dro­ga wyglą­da este­tycz­niej. Ale są też nie­za­do­wo­lo­ni z fak­tu, że inwe­sty­cje te na wie­le mie­się­cy utrud­nia­ją ruch w Kędzie­rzy­nie.

Wła­dze mia­sta zde­cy­do­wa­ly się jed­nak na jesz­cze jed­ną inwe­sty­cję w ramach głów­nej arte­rii komu­ni­ka­cyj­nej mia­sta. Obej­mie prze­bu­do­wę jezd­ni na dłu­go­ści 228 m, prze­bu­do­wę dwóch koli­zyj­nych skrzy­żo­wań – z ul. Woj­ska Pol­skie­go wraz z budo­wą nowej sygna­li­za­cji świetl­nej oraz z ul. Kosmo­nau­tów.

- Inte­gral­ną czę­ścią zada­nia będą tak­że pra­ce pole­ga­ją­ce na prze­bu­do­wie ponad 20-let­nich chod­ni­ków na nawierzch­nię z kost­ki bru­ko­wej na całej dłu­go­ści dro­gi, budo­wie asfal­to­wej ścież­ki rowe­ro­wej, prze­bu­do­wie nie­do­świe­tlo­nych przejść dla pie­szych, któ­re zosta­ną roz­dzie­lo­ne tzw. azy­la­mi oraz wypo­sa­żo­ne dodat­ko­wo w pas infor­ma­cyj­ny dla nie­wi­do­mych. — poin­for­mo­wał Jaro­sław Jur­kow­ski, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej.

Moder­ni­za­cja obej­mie tak­że sta­re sodo­we oświe­tle­nie ulicz­ne. Upo­rząd­ko­wa­niu ule­gnie rów­nież tzw. mała archi­tek­tu­ra (ław­ki, kosze na śmie­ci) oraz zie­leń miejska.Zadanie, któ­re­go war­tość zosta­ła osza­co­wa­na na kwo­tę ok. 6 mln zł

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting