Uważajcie na fałszywych kominiarzy

Do miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la puka­ją oso­by przed­sta­wia­ją­ce się za człon­ków cechu. W rze­czy­wi­sto­ści mogą to być nacią­ga­cze.

Róż­ne­go rodza­ju oszu­ści pod­szy­wa­ją się coraz czę­ściej za przed­sta­wi­cie­li waż­nych zawo­dów. W ostat­nich dniach uda­ło się “zła­pać” jed­ne­go fał­szy­we­go komi­nia­rza.

Straż Miej­ska zosta­ła wezwa­na na osie­dle Zachód, gdzie męż­czy­zna poda­ją­cy się za komi­nia­rza sprze­da­wał kalen­da­rze i pro­po­no­wał usłu­gi komi­niar­skie. Nie uwie­rzy­ła w to jed­na z miesz­ka­nek, któ­ra popro­si­ła funk­cjo­na­riu­szy o inter­wen­cję.

Po krót­kich poszu­ki­wa­niach straż­ni­cy odna­leź­li męż­czy­znę, któ­ry ukry­wał się w jed­nej z kla­tek blo­ku przy ul. Archi­me­de­sa. Po wyle­gi­ty­mo­wa­niu oka­za­ło się, że jest on miesz­kań­cem woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skie­go. Nie potra­fił za to udo­wod­nić, że rze­czy­wi­ście jest komi­nia­rzem. Straż­ni­cy uka­ra­li go man­da­tem za zakłó­ca­nie spo­ko­ju, a ponie­waż taki spo­sób odwie­dza­nia miesz­kań­ców blo­ków wydał im się podej­rza­ny, prze­ka­za­li męż­czy­znę poli­cjan­tom.

- Jeśli mamy wąt­pli­wo­ści co do toż­sa­mo­ści odwie­dza­ją­ce­go nas komi­nia­rza, war­to popro­sić go o wyle­gi­ty­mo­wa­nie się, a potem potwier­dzić to w zatrud­nia­ją­cej go fir­mie lub admi­ni­stra­cji osie­dla — pod­kre­śla­ją straż­ni­cy miej­scy.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting