Kompletnie pijany kierowca tłumaczył się, że wypił… dwa piwa

Jadą­cy “węży­kiem” samo­chód zatrzy­ma­no o 1 w nocy. Męż­czy­zna tłu­ma­czył, że wra­ca z impre­zy, ale za wie­le nie wypił.

To już praw­dzi­wa pla­ga pija­nych kie­row­ców na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la. Ostat­ni z nie­od­po­wie­dzial­nych kie­row­ców na doda­tek kpił sobie z poli­cjan­tów.

Kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci patro­lu­jąc uli­ce mia­sta zauwa­ży­li oso­bo­we­go mer­ce­de­sa. Zain­te­re­so­wa­nie mun­du­ro­wych wzbu­dził dziw­ny styl jaz­dy kie­ru­ją­ce­go. Jechał on zyg­za­kiem po jezd­ni, wjeż­dża­jąc na prze­ciw­le­gły pas ruchu. Funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li więc samo­chód do kon­tro­li.

Szyb­ko oka­za­ło się, że 59 -let­ni miesz­ka­niec powia­tu kędzie­rzyń­skie­go jest pod wpły­wem alko­ho­lu. Poli­cjan­ci spraw­dzi­li jego stan trzeź­wo­ści. Urzą­dze­nie poka­za­ło, że w orga­ni­zmie miał 1,7 pro­mi­la alko­ho­lu. Męż­czy­zna tłu­ma­czył się, że wra­ca z impre­zy gdzie wypił tyl­ko dwa piwa .

Teraz 59-latek odpo­wie za jaz­dę w sta­nie nie­trzeź­wo­ści. Gro­zi mu nawet do 2 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

- To już kolej­ny przy­pa­dek w naszym powie­cie, kie­dy oso­by po alko­ho­lu wsia­da­ją za kie­row­ni­cę — pod­kre­śla sierż. Doro­ta Bagrow­ska, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Przy­po­mi­na­my, alko­hol w połą­cze­niu z jaz­dą samo­cho­dem mogą dopro­wa­dzić do nie­szczę­ścia na dro­dze. Pamię­taj­my, że każ­da ilość wypi­te­go alko­ho­lu obni­ża kon­cen­tra­cję, zmniej­sza szyb­kość reak­cji oraz powo­du­je błęd­ną oce­nę odle­gło­ści i pręd­ko­ści!

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting