Znamy założenia nowego projektu Wodnego oKKa

Zjeż­dżal­nia będzie krót­sza niż pla­no­wa­no, zadzi­wia­ją­co mało ma być tak­że toa­let. Atrak­cja: rytu­ał sau­no­wy.

Nowy pro­jekt i wnio­sek o pozwo­le­nie na budo­wę został zło­żo­ny 10 stycz­nia 2018. Od tej chwi­li sta­ro­stwo ma 65 dni na wyda­nie decy­zji – o ile nie dopa­trzy się w doku­men­ta­cji bra­ków i uchy­bień.
Nowy pro­jekt swo­im zakre­sem jest podob­ny do wcze­śniej­sze­go, jed­nak miej­sca­mi zawie­ra istot­ne róż­ni­ce.
Naj­bar­dziej rzu­ca­ją­ce się w oczy zmia­ny to: krót­sza zjeż­dżal­nia ruro­wa; prze­bie­ral­nie prze­nie­sio­ne z pię­tra na par­ter; część restau­ra­cyj­ną umiesz­czo­no na pię­trze i dostęp do niej jest tak­że od stro­ny base­nów.

Zdzi­wie­nie może budzić mała licz­ba toa­let, gdyż w szat­ni męskiej jest jed­na musz­la WC i jeden pisu­ar, a w szat­ni dam­skiej dwie musz­le wc, jed­nak­że spe­cja­li­ści od BHP, ergo­no­mii i sane­pi­du zapew­ne się na to zgo­dzi­li, więc nale­ży ufać że nie będzie kole­jek.
Zapro­jek­to­wa­no dzie­więć bok­sów do prze­bie­ra­nia plus jeden dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz ponad 200 sza­fek.
Nale­ży więc przy­pusz­czać że w czę­ści kry­tej będzie mogło prze­by­wać jed­no­cze­śnie 200 kąpią­cych się.

Cie­ka­wost­ką jest w obu pro­jek­tach utrzy­ma­na „sau­na do rytu­ałów”.

Są to krót­kie sean­se wyko­ny­wa­ne przez Sau­na Maste­rów, któ­rzy przy pomo­cy zwil­żo­ne­go ręcz­ni­ka lub wachla­rza roz­pro­wa­dza­ją gorą­ce powie­trze po wnę­trzu sau­ny. Uży­wa­ją przy tym wybra­nych przez sie­bie aro­ma­tów, któ­re w połą­cze­niu ze sztu­ką poru­sza­nia ręcz­ni­kiem czy­nią z rytu­ału uni­kal­ny pokaz.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting