admin | 7DNI - Part 2 admin - Strona 2 - 7DNI
admin

Związkowcy odpowiadają na komunikat zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Poni­żej treść komu­ni­ka­tu związ­ków zawo­do­wych prze­sła­na do naszej redak­cji:

W mieście przybyły 23 nowe kamery

Dzię­ki nim straż­ni­cy miej­scy będą mie­li pod­gląd tego, co dzie­je się na uli­cach. Moni­to­ring miej­ski istot­nie wpły­wa na poziom...

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia od Grupy Azoty ZAK S.A.

Magdalena Zawadzka z Kędzierzyna-Koźla Ambasadorem Marki Grupa Azoty

Gru­pa Azo­ty już po raz czwar­ty zapro­si­ła stu­den­tów i dok­to­ran­tów z całej Pol­ski do udzia­łu w pro­gra­mie Amba­sa­dor...

Kurs na prawo jazdy w „Dakarze” teraz o 400 złotych taniej

Z moc­ną ofer­tą na rynek Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic wcho­dzi Ośro­dek Szko­le­nia Kie­row­ców Dakar. To uzna­na fir­ma z dużym...

Przygarnij kociaka ze schroniska

KINGA to nie jest jakiś tam sobie kot. KINGA to praw­dzi­wa gwiaz­da wśród wszyst­kich kocich gwiazd. Nie­za­leż­na, pięk­na, moż­na by rzec wręcz...

Przygarnij kociaka ze schroniska

Być może LIPTON nie jest naj­pięk­niej­szym kot­kiem na świe­cie… być może dla­te­go wła­śnie poże­gnał już wie­lu swo­ich schro­ni­sko­wych...

Przygarnij psiaki ze schroniska

JULKA i CZIPS to urze­ka­ją­ca para nie­du­żych psia­ków. Obo­je są zawsze wese­li, sko­rzy do zabaw i prze­ży­wa­nia nowych przy­gód. Są...

Przygarnij psiaka ze schroniska

BUMER to duża, kudła­ta kula nie­spo­ży­tej ener­gii. Wszę­dzie go peł­no i zawsze ma ocho­tę coś spso­cić. Uwiel­bia ludzi, uwiel­bia inne...

To jest opowieść o prawdziwie dobrym piwie

Piwa kra­fto­we zdo­by­wa­ją coraz więk­szy rynek. Gru­pa pasjo­na­tów stwo­rzy­ła nową mar­kę na opol­skim ryn­ku bro­war­ni­czym....

Protection Plugin made by Web Hosting