admin

187 osób przebywa w kwarantannie na terenie powiatu kędzierzyńskiego

Bli­sko poło­wa z nich to oso­by, któ­re wró­ci­ły w cią­gu ostat­nie­go tygo­dnia zza gra­ni­cy. One tak­że muszą pod­dać się obo­wiąz­ko­wi...

Postanowienia noworoczne w marcu?

Marzec to dosko­na­ły czas na zapla­no­wa­nie naj­bliż­szych mie­się­cy, pierw­sze pod­su­mo­wa­nia tego­rocz­nych doko­nań i powzię­cie...

Projekt robi wrażenie. Zobaczcie, jak będzie nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu

Będzie piasz­czy­sta pla­ża, kon­cer­ty i kawia­ren­ka. Tak zmie­nia się powia­to­wa przy­stań w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Pra­ce remon­to­we na...

Kozielska Poradnia Lekarza Rodzinnego Kliniki Nova przenosi się na ul.Łukasiewicza

Pod­sta­wo­wa opie­ka zdro­wot­na świad­czo­na do tej pory w Koziel­skiej przy­szpi­tal­nej przy­chod­ni przez Kli­ni­kę Nova, będzie się teraz...

Kozły Biznesu przyznane. Zobacz, kto otrzymał te prestiżowe nagrody. FOTO+VIDEO

Wśród wyróż­nio­nych są przed­sta­wi­cie­le biz­ne­su, a tak­że oso­by i insty­tu­cje wspie­ra­ją­ce lokal­ną spo­łecz­ność. Kozły...

Nasz biznes i samorząd będą działać na rzecz nowego ciągu komunikacyjnego

Z ini­cja­ty­wy Gru­py Azo­ty ZAK S.A., 20 grud­nia 2019 r. pod­pi­sa­no list inten­cyj­ny w spra­wie budo­wy cią­gu komu­ni­ka­cyj­ne­go,...

Grupa Azoty ZAK S.A. liderem bezpiecznej pracy

Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy –Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy już po raz 21.wyróżnił fir­my i insty­tu­cje pro­wa­dzą­ce szcze­gól­nie...

Grupa Azoty z największą sprzedażą w historii

Przy­cho­dy po trzech kwar­ta­łach są rekor­do­we w histo­rii Gru­py. Dobrze radzi sobie tak­że kędzie­rzyń­ska spół­ka, któ­ra wypra­co­wa­ła...

Tygodnik 7DNI nr 46/2019

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Mistrzostwa miasta amatorów w badmintonie

Wto­rek to ostat­ni dzień na zapi­sy. Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny jest przez Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, a patro­nat nad nim spra­wu­je...

Protection Plugin made by Web Hosting