admin

Grupa Azoty ZAK S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Jest absolutorium dla zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Rada nad­zor­cza dobrze oce­ni­ła wyko­na­nie zało­żo­ne­go pla­nu finan­so­we­go za rok 2020. 15 czerw­ca 2021 roku odby­ło się Zwy­czaj­ne...

Bokser Chemika Kędzierzyn-Koźle zwyciężył na bardzo dobrze obsadzonym turnieju

“Kamil Kry­siak — zawod­nik sek­cji­ bok­ser­skiej Che­mi­ka — wygrał jed­no głośnie na punk­ty wal­kę na PZO BOXING DAY 5 w...

Tygodnik 7DNI nr 23/2021

Tygo­dnik 7DNI nr 23/2021 — 11 czerw­ca 2021 Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Nożownik szalał na Pogorzelcu

Poli­cja zatrzy­ma­ła pija­ne­go męż­czy­znę, któ­ry gro­ził przy­pad­ko­wym prze­chod­niom. Według naszych infor­ma­cji chciał zaata­ko­wać...

870 tysięcy złotych na budowę dróg rolnych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Tyle prze­zna­czy samo­rząd woje­wódz­ki na stwo­rze­nie dróg dojaz­do­wych do pól w gmi­nach wiej­skich. Dla powia­tu...

Na Opolszczyźnie powstanie pierwszy lądowy terminal kontenerowy

W śro­dę, 19 maja 2021 r. przed­sta­wi­cie­le Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. i Ost-West Logi­stic Poland pod­pi­sa­li list...

Grupa Azoty ZAK S.A. przekazała kolejne pieniądze na walkę z koronawirusem

Tym razem prze­zna­czo­no 90 tys. zło­tych dla szpi­ta­la w Bia­łej w sąsied­nim powie­cie prud­nic­kim. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od począt­ku...

Grupa Azoty ZAK S.A. ma 59 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał

Kolej­ne dobre infor­ma­cje z kędzie­rzyń­skiej spół­ki. Fir­ma zano­to­wa­ła wzrost zysku i przy­cho­du. Kil­ka dni temu Gru­pa Azo­ty ZAK...

Grupa Azoty ZAK S.A. zwiększyła produkcję kwasu azotowego

Sta­ło się to moż­li­we dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu pro­jek­to­wi dozo­wa­nia tle­nu. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zre­ali­zo­wa­ła kolej­ną dużą...

Protection Plugin made by Web Hosting