admin

Grupa Azoty ZAK S.A. z paczkami dla rodaków ze wschodu

Nasza naj­więk­sza fir­ma wspar­ła akcję “Jeden naród ponad gra­ni­ca­mi” i prze­ka­za­ła dary dla Pola­ków miesz­ka­ją­cych na Litwie....

Zdrowa żywność od Miłosza

Miłosz Klim­czak spro­wa­dza do Kędzie­rzy­na-Koź­la sery, wędli­ny, mio­dy i soki wszyst­kie pro­duk­ty są natu­ral­ne, zdro­we...

Milion złotych od Grupy Azoty na pomoc Ukrainie

Poza samy­mi pie­niędz­mi kon­cern zaan­ga­żu­je się rów­nież w zbiór­ki darów, krwi oraz zapew­nie­nie noc­le­gów uchodź­com. Spół­ki...

Koordynatorzy w każdej gminie, miejsce zbiórki na kozielskiej przystani i pomoc medyczna

Powiat uru­cho­mił powia­to­we­go koor­dy­na­to­ra, z któ­rym moż­na kon­tak­to­wać się w spra­wie uchodź­ców, któ­rzy tra­fi­li do...

Partnerskie miasto Kędzierzyna-Koźla szykuje się na najgorsze

Kałusz spo­dzie­wa się ata­ku rosyj­skich wojsk. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska jest w sta­łym kon­tak­cie z jego wła­dza­mi. Za naszą...

Szpital w Koźlu zaprasza na bezpłatne badania w kierunku jaskry

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zespół Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu podob­nie jak w ubie­głym roku od 6 do 12 mar­ca zapra­sza...

Harcerze pomagają Ukraińcom

W daw­nej sie­dzi­bie Beta­nii otwie­ra­ją punkt zbiór­ki. Potrzeb­ne są mię­dzy inny­mi lekar­stwa. Cała Pol­ska poma­ga Ukra­iń­com....

Zaksa opublikowała stanowisko Klubu dotyczące meczu Ligi Mistrzów z Dynamo Moskwa

Na ofi­cjal­nej stro­nie ZAKSY poja­wił się dziś komu­ni­kat. Oto jego treść: ZAKSA S.A. pra­gnie poin­for­mo­wać, że w obec­nej sytu­acji...

Kędzierzyn-Koźle pomaga Ukrainie

Do Kędzie­rzy­na-Koź­la dotar­li pierw­si uchodź­cy z Ukra­iny. Wła­dze mia­sta, sta­ro­stwa i gmin z powia­tu usta­li­ły plan...

Defibrylatory będą ratować życie. Zadbało o to miasto

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le sfi­nan­so­wa­ła zakup 11 urzą­dzeń potrzeb­nych do reani­ma­cji. AED czy­li czy­li auto­ma­tycz­ny defi­bry­la­tor...

Protection Plugin made by Web Hosting