admin

Port Azoty to szansa na rozwój Kędzierzyna

Roz­mo­wa z dr. Bog­da­nem Tomasz­kiem, prze­wod­ni­czą­cym Rady Nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK S.A. - Nie wszy­scy wie­dzą, że na tere­nie...

Dobry pierwszy kwartał z zyskiem 47 mln zł dla Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty odno­to­wa­ła w I kw. 2019 roku skon­so­li­do­wa­ne przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 3 365 mln zł, czy­li o 868...

Tygodnik 7DNI nr 20/2019

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Młodzi piłkarze z “Dziewiątki powalczą w wojewódzkim finale dużego turnieju

We wto­rek w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no pół­fi­nał woje­wódz­ki w mini pił­ce noż­nej chłop­ców (rocz­nik 2006 i mł.)....

To był trudny rok dla Grupy Azoty ZAK S.A., ale z zyskiem

Trud­ny rok cała Gru­pa Azo­ty zakoń­czy­ła z bli­sko 10 miliar­da­mi zł przy­cho­dów ze sprze­da­ży Gru­pa Azo­ty odno­to­wa­ła w 2018...

Medale dla naszych na Mistrzostwach Polski w Karate Olimpijskim

W sobo­tę 27 kwiet­nia 2019r. w Pozna­niu odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów Młod­szych, Junio­rów i Mło­dzie­żow­ców...

Nowy rynek zbytu dla kędzierzyńskich nawozów

Z cyklu: Poznaj nowe obli­cze Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. prze­ży­wa jed­ną z naj­bar­dziej...

Pożar na terenie Zakładów Azotowych

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych na tere­nie Zakła­dów doszło do duże­go poża­ru. Kłę­by dymu widzia­ne są z wie­lu kilo­me­trów. Do poża­ru...

PRIMA APRILIS!!!!! Dronami będą blokować dymiące kominy

Od dzi­siaj (1 kwiet­nia) roz­po­czy­na swo­ją dzia­łal­ność Komi­tet Lokal­ny Ochro­ny Przed Smo­giem. To nowa orga­ni­za­cja spo­łecz­na...

Coraz bliżej podpisania umowy na komunikację zbiorową w powiecie

Sta­ro­stwo pro­wa­dzi bar­dzo zaawan­so­wa­ne roz­mo­wy z dwo­ma fir­ma­mi. Dobra wia­do­mość dla uczniów szkół z tere­nu powia­tu....

Protection Plugin made by Web Hosting