admin

Grupa Azoty ZAK S.A. liderem bezpiecznej pracy

Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy –Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy już po raz 21.wyróżnił fir­my i insty­tu­cje pro­wa­dzą­ce...

Grupa Azoty z największą sprzedażą w historii

Przy­cho­dy po trzech kwar­ta­łach są rekor­do­we w histo­rii Gru­py. Dobrze radzi sobie tak­że kędzie­rzyń­ska spół­ka, któ­ra...

Tygodnik 7DNI nr 46/2019

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Mistrzostwa miasta amatorów w badmintonie

Wto­rek to ostat­ni dzień na zapi­sy. Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny jest przez Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, a patro­nat nad nim...

Jako wojewoda służyłam mojemu regionowi

Roz­mo­wa z Vio­let­tą Porow­ską, wice­wo­je­wo­dą opol­ską. – Któ­re z rze­czy, któ­ry­mi zaj­mo­wa­ła się pani jako...

Będzie nowa karetka w Kędzierzynie-Koźlu

Pie­nią­dze na ten cel — 400 tysię­cy zło­tych — prze­ka­zał rząd. Umo­wę w tej spra­wie pod­pi­sa­ła wice­wo­je­wo­da...

Tygodnik 7DNI nr 31/2019

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Ulokuj swą firmę w przyjaznym otoczeniu! Oferta wynajmu nieruchomości w Grupie Azoty ZAK S.A.

Szu­kasz sie­dzi­by dla swo­jej fir­my? Biu­ra, maga­zy­nu lub miej­sca na ulo­ko­wa­nie urzą­dzeń do pro­duk­cji albo świad­cze­nia usług?...

Adoflex® i Oxovilen® – nowe plastyfikatory w ofercie Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wpro­wa­dzi­ła do ofer­ty pla­sty­fi­ka­to­ry spe­cja­li­stycz­ne Ado­flex® i Oxo­vi­len®. To kolej­ny etap roz­wo­ju...

Zyski spółki to korzyści także dla regionu

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zna­ko­mi­cie weszła w 2019 rok, notu­jąc po pierw­szym kwar­ta­le zysk net­to na pozio­mie 47 mln zł. Co rów­nie waż­ne,...

Protection Plugin made by Web Hosting