admin

Jako wojewoda służyłam mojemu regionowi

Roz­mo­wa z Vio­let­tą Porow­ską, wice­wo­je­wo­dą opol­ską. – Któ­re z rze­czy, któ­ry­mi zaj­mo­wa­ła się pani jako wice­wo­je­wo­da...

Będzie nowa karetka w Kędzierzynie-Koźlu

Pie­nią­dze na ten cel — 400 tysię­cy zło­tych — prze­ka­zał rząd. Umo­wę w tej spra­wie pod­pi­sa­ła wice­wo­je­wo­da Vio­let­ta Porow­ska,...

Tygodnik 7DNI nr 31/2019

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Ulokuj swą firmę w przyjaznym otoczeniu! Oferta wynajmu nieruchomości w Grupie Azoty ZAK S.A.

Szu­kasz sie­dzi­by dla swo­jej fir­my? Biu­ra, maga­zy­nu lub miej­sca na ulo­ko­wa­nie urzą­dzeń do pro­duk­cji albo świad­cze­nia usług?...

Adoflex® i Oxovilen® – nowe plastyfikatory w ofercie Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wpro­wa­dzi­ła do ofer­ty pla­sty­fi­ka­to­ry spe­cja­li­stycz­ne Ado­flex® i Oxo­vi­len®. To kolej­ny etap roz­wo­ju...

Zyski spółki to korzyści także dla regionu

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zna­ko­mi­cie weszła w 2019 rok, notu­jąc po pierw­szym kwar­ta­le zysk net­to na pozio­mie 47 mln zł. Co rów­nie waż­ne,...

Powiat podpisze umowę na transport zbiorowy

Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski zawarł poro­zu­mie­nia ze wszyst­ki­mi gmi­na­mi w spra­wie finan­so­wa­nia trans­por­tu zbio­ro­we­go,...

Czekają nas dzisiaj niezwykle atrakcyjne Dni Chemika

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych....

Port Azoty to szansa na rozwój Kędzierzyna

Roz­mo­wa z dr. Bog­da­nem Tomasz­kiem, prze­wod­ni­czą­cym Rady Nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK S.A. - Nie wszy­scy wie­dzą, że na tere­nie Gru­py...

Dobry pierwszy kwartał z zyskiem 47 mln zł dla Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty odno­to­wa­ła w I kw. 2019 roku skon­so­li­do­wa­ne przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 3 365 mln zł, czy­li o 868 mln wię­cej...

Protection Plugin made by Web Hosting