admin

Dobre wyniki Grupy Azoty ZAK S.A. pomimo pandemii

Nasza naj­więk­sza fir­ma odno­to­wa­ła 118 mln zło­tych zysku za zeszły rok. To dużo bio­rąc pod uwa­gę sytu­ację gospo­dar­czą zwią­za­ną...

Uwaga! Zapisy za XI edycję Biegu Koziołków nadal trwają do 30 kwietnia!

Trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat

Trwa nabór wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz nie­któ­rych płat­no­ści w ramach PROW 2014 – 2020 –...

Kontynuacja dostaw podchlorynu sodu dla kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­dłu­ża dosta­wy pod­chlo­ry­nu sodu do SPZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu do kon­dy­cjo­no­wa­nia wody. Na mocy umo­wy...

Wdowa z dwójką dzieci została bez środków do życia

Ludzie dobrej woli mogą pomóc 32-let­nie pani Ani z Reń­skiej Wsi. Pani Ania jest 32-let­nią wdo­wą z dwój­ką dzie­ci. Po śmier­ci męża...

Jak świętować Dzień Kobiet?

Przed nami data dla wie­lu pań bar­dzo waż­na. 8 mar­ca cele­bru­je 60% miesz­ka­nek nasze­go kra­ju. Jak cie­ka­wie spę­dzić Dzień Kobiet przy...

Zapomniane smaki wracają

Nowy sklep pod szyl­dem „Zapo­mnia­ne sma­ki” to praw­dzi­wa pereł­ka na han­dlo­wej mapie mia­sta. Jest odpo­wie­dzią na rosną­ce...

Szykuje się remont drogi w stronę czterech wiaduktów w Azotach

Na dro­gi samo­rząd wyda ponad 5 mln zł, a na szpi­tal 1 mln 100 tys. zł. Ponad 17 mln zł pochło­ną zada­nia za zakre­su pomo­cy...

Grupa Azoty ZAK S.A. kontynuuje współpracę z mistrzem parabadmintona

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­dłu­ży­ła współ­pra­cę z Bar­tło­mie­jem Mro­zem – aktu­al­nym Mistrzem Pol­ski w para­bad­min­to­nie,...

Zarejestruj swoje akcje, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

Akcje na oka­zi­cie­la Spół­ki Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., wysta­wio­ne w for­mie odcin­ków zbio­ro­wych akcji, 1 mar­ca 2021 r. utra­ci­ły moc...

Protection Plugin made by Web Hosting