admin | 7DNI - Part 3 admin - Strona 3 - 7DNI
admin

Od 1 stycznia 2021 segregacja odpadów komunalnych będzie obowiązkowa. Sprawdź co się zmieni.

Zostań ambasadorem Grupy Azoty na swojej uczelni!

Już po raz IV stu­den­ci i dok­to­ran­ci kra­jo­wych uczel­ni wyż­szych mogą wziąć udział w pro­gra­mie Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty....

Księża podczas udzielania komunii mają mieć maseczki

Dekret w tej spra­wie wydał biskup opol­ski Andrzej Cza­ja. Doty­czyć będzie wszyst­kich para­fii die­ce­zji opol­skiej. To reak­cja na rosną­cą...

W kędzierzyńskich lasach ruszył sezon na grzyby. Policja apeluje o rozwagę

Kędzie­rzy­nia­nie naj­czę­ściej wybie­ra­ją się na grzy­bo­bra­nie do lasów w oko­li­cach Ciso­wej, Korzon­ka, Sta­rej Kuź­ni...

Tegoroczny Festiwal Mikołaja z Koźla pod honorowym patronatem biskupa

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 2 – 4 paź­dzier­ni­ka. W tym roku orga­ni­zo­wa­na będzie już pią­ta edy­cja. Festi­wal...

Tygodnik 7DNI nr 27/2020

Tygo­dnik 7DNI 27/2020 3 – 9.07.2020

Pan Leszek czeka na dawcę szpiku

Miesz­ka­niec nasze­go powia­tu jest cho­ry na bia­łacz­kę. Może­my mu pomóc. Pan Leszek jest budow­lań­cem. Kocha maj­ster­ko­wa­nie,...

Klinika Nova wznawia działalność. WAŻNE INFORMACJE!

Oprócz porad ambu­la­to­ryj­nych znów prze­pro­wa­dza­ne będą tutaj zabie­gi i ope­ra­cje. Wszyst­ko z zacho­wa­niem naj­wyż­szych...

MOSiR zaprasza na zajęcia on-line

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na zaję­cia fit­ness onli­ne. Spe­cjal­nie...

Ośrodek w Jakubowicach decyzją wojewody zamknięty

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo i życie osób prze­by­wa­ją­cych w Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Jaku­bo­wi­cach, woje­wo­da...

Protection Plugin made by Web Hosting