admin

Zabił kobietę, a jej zwłoki ukrył w tapczanie

Według pro­ku­ra­tu­ry 27-let­ni miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na-Koź­la odpo­wia­da za zabój­stwo 29-let­niej miesz­kan­ki mia­sta. Został...

Ulica Żabieniecka do poprawy

Do listy remon­to­wa­nych w tym roku ulic dopi­sa­no Żabie­niec­ką. Wkrót­ce roz­pocz­ną się pra­ce na odcin­ku wzdłuż Kana­łu...

Powiat współpracuje z nyską uczelnią

W Nysie pod­pi­sa­no umo­wę o współ­pra­cy pomię­dzy I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu a Pań­stwo­wą...

Od 1 kwietnia starostwo powiatowe w pełni otwarte dla mieszkańców

Wydział Komu­ni­ka­cji na pla­cu Wol­no­ści 13 nie będzie już uma­wiał peten­tów tele­fo­nicz­nie (wizy­ty zapla­no­wa­ne dotych­czas zosta­ną...

Matka zgłosiła kradzież auta, a tymczasem to jej 14-letni syn chciał pojeździć

Kobie­ta zgło­si­ła kra­dzież samo­cho­du. Volks­wa­gen miał zostać skra­dzio­ny sprzed domu. Poli­cjan­ci pra­cu­ją­cy na miej­scu usta­li­li...

Ukraińska dziennikarka w Kędzierzynie-Koźlu. Powiat ruszył z kampanią społeczną

Poznaj­cie Vik­to­rię — dzien­ni­kar­kę z Ukra­iny, któ­ra tra­fi­ła do Kędzie­rzy­na-Koź­la. Jest autor­ką fil­mów...

Grupa Azoty wspiera Caritas Polska w pomocy uchodźcom

W związ­ku z rosyj­ską agre­sją na Ukra­inę Gru­pa Azo­ty uru­cho­mi­ła natych­mia­sto­we dzia­ła­nia pomo­co­we oraz zapo­wie­dzia­ła...

W środę rozpocznie się nadawanie uchodźcom numerów PESEL

W naszym powie­cie prze­by­wa już pra­wie 1000 Ukra­iń­ców, któ­rzy ucie­kli przed woj­ną. W śro­dę pla­no­wa­ne jest otwar­cie zapi­sów na...

Miasto bierze się za ulicę Krzywą

Znisz­czo­ny trakt zosta­nie prze­bu­do­wa­ny. Pra­ce roz­pocz­ną się na dniach. Uli­ca Krzy­wa to nie­wiel­ka dro­ga wewnątrz osie­dla Kłod­ni­ca....

Ogromne wsparcie dla Ukrainy. Z powiatu wyrusza samochód ciężarowy do Lwowa

W ramach akcji huma­ni­tar­nej przy­go­to­wa­no pełen samo­chód cię­ża­ro­wy i trans­por­ter darów, któ­re zosta­ną prze­ka­za­ne do...

Protection Plugin made by Web Hosting