admin | 7DNI - Part 3 admin - Strona 3 - 7DNI
admin

Dwa nowe przypadki zakażenia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Infor­ma­cję tę potwier­dzi­ło ofi­cjal­nie Mini­ster­stwo Zdro­wia. - To dwie panie to miesz­kan­ki powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go...

Tygodnik 7DNI nr 15/2020

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Na Opolszczyźnie ruszyły izolatoria

Bur­sy, domy stu­den­ta a tak­że domy reko­lek­cyj­ne – to tyl­ko nie­któ­re obiek­ty, w jakich na czas trwa­nia epi­de­mii, mogą...

Zmiana terminu “X BIEGU KOZIOŁKÓW” na sierpień. Możliwe zwroty wpłat za uczestnictwo

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod­jął decy­zję o prze­nie­sie­niu „X Bie­gu Kozioł­ków pod...

Jak w czasie epidemii koronawirusa działa Klinika Nova

Kli­ni­ka Nova to jeden z naj­więk­szych pod­mio­tów medycz­nych powia­tu. Jak w okre­sie epi­de­mii koro­no­wi­ru­sa funk­cjo­nu­je...

187 osób przebywa w kwarantannie na terenie powiatu kędzierzyńskiego

Bli­sko poło­wa z nich to oso­by, któ­re wró­ci­ły w cią­gu ostat­nie­go tygo­dnia zza gra­ni­cy. One tak­że muszą pod­dać się...

Postanowienia noworoczne w marcu?

Marzec to dosko­na­ły czas na zapla­no­wa­nie naj­bliż­szych mie­się­cy, pierw­sze pod­su­mo­wa­nia tego­rocz­nych doko­nań i powzię­cie...

Projekt robi wrażenie. Zobaczcie, jak będzie nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu

Będzie piasz­czy­sta pla­ża, kon­cer­ty i kawia­ren­ka. Tak zmie­nia się powia­to­wa przy­stań w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Pra­ce...

Kozielska Poradnia Lekarza Rodzinnego Kliniki Nova przenosi się na ul.Łukasiewicza

Pod­sta­wo­wa opie­ka zdro­wot­na świad­czo­na do tej pory w Koziel­skiej przy­szpi­tal­nej przy­chod­ni przez Kli­ni­kę Nova, będzie się teraz...

Kozły Biznesu przyznane. Zobacz, kto otrzymał te prestiżowe nagrody. FOTO+VIDEO

Wśród wyróż­nio­nych są przed­sta­wi­cie­le biz­ne­su, a tak­że oso­by i insty­tu­cje wspie­ra­ją­ce lokal­ną spo­łecz­ność....

Protection Plugin made by Web Hosting