admin

Ambulatorium zostało zawieszone. Pomoc dostaniemy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Punkt pomo­cy dla pacjen­tów z poważ­niej­szy­mi ura­za­mi w przy­chod­ni przy ul. 24 Kwiet­nia został zamknię­ty. Ambu­la­to­rium...

Jest nowa karetka dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Prze­ka­za­ły ją w pią­tek wła­dze woje­wódz­twa opol­skie­go. — Mam nadzie­ję, że będzie dobrze słu­ży­ła...

Grupa Azoty ZAK nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy – Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy już po raz 22. wyróż­nił fir­my i insty­tu­cje wyka­zu­ją­ce...

Rada miasta uchwaliła podwyżki diet i wynagrodzeń

Człon­ko­wie rady dosta­ną prze­cięt­nie o nie­ca­ły tysiąc zło­tych wię­cej mie­sięcz­nie. Wzro­śnie tak­że pen­sja pre­zy­dent mia­sta....

Policjanci ścigają kierowców za pomocą drona!

W pią­tek na obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la w cią­gu zale­d­wie dwóch godzin przy­ła­pa­li sied­miu kie­row­ców, któ­rzy wyprze­dza­li...

Fałszywy prokurator wyłudził od kędzierzynianki 30 tys. złotych

Miesz­kan­ka powia­tu stra­ci­ła potęż­ną kwo­tę pie­nię­dzy, bo uwie­rzy­ła oszu­sto­wi poda­ją­ce­mu się za funk­cjo­na­riu­sza....

Zmiany w saunach na Azotach

Od dnia 1 grud­nia 2021 r. ule­ga­ją zmia­nie godzi­ny funk­cjo­no­wa­nia Stre­fy Saun Wod­ne­go oKKa. Stre­fa Saun będzie czyn­na codzien­nie...

Wędrowcy dotarli do Sławięcic

Tę pery­fe­ryj­ną dziel­ni­cę mia­sta wybra­li sobie za cel uczest­ni­cy „Wędró­wek Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skich”. Kędzie­rzyn-Koź­le to...

Muzeum Ziemi Kozielskiej docenione w regionie

Nasza pla­ców­ka dosta­ła wyróż­nie­nie w kon­kur­sie na “Naj­lep­szą Prze­strzeń Publicz­ną Woje­wódz­twa Opol­skie­go”. Celem...

Grupa Azoty Zak S.A. utrzymuje wysoki poziom dbałości o środowisko. Przedłużono Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care

23 listo­pa­da 2021 r. pod­czas kon­fe­ren­cji TECHCO FORUM wrę­czo­no Cer­ty­fi­ka­ty Ramo­we­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Respon­si­ble Care...

Protection Plugin made by Web Hosting