admin

Twój najlepszy przyjaciel czeka na Ciebie

Schro­ni­sko w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu od lat zapew­nia bez­piecz­ny azyl i god­ne warun­ki życia bez­dom­nym zwie­rzę­tom z nasze­go...

Jeszcze w tym roku ruszy rekrutacja do dużego zakładu na Polu Południowym

Sta­ro­sta Paweł Maseł­ko i wice­sta­ro­sta Józef Gisman spo­tka­li się w przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my Eko-Okna. Pro­du­cent kupił od...

Pierwszy na Opolszczyźnie, piąty w kraju

Zwią­zek Powia­tów Pol­skich opu­bli­ko­wał naj­now­szy ran­king gmin i powia­tów za 2021 rok. Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski utrzy­mał...

Władze miasta z gospodarskimi wizytami na osiedlach

Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska spo­tka­ła się m.in. z miesz­kań­ca­mi Bla­chow­ni i Sła­wię­cic. Towa­rzy­szył jej sta­ro­sta Paweł...

Fala włamań w Kędzierzynie-Koźlu. Giną pieniądze i biżuteria

W ostat­nich dniach mia­ło miej­sce co naj­mniej kil­ka przy­pad­ków tego prze­stępstw na tere­nie nasze­go powia­tu. W latach 90. wła­ma­nia były...

Kędzierzynianie grzeją już taniej

Rachun­ki za luty powin­ny być niż­sze śred­nio o pięć pro­cent. Miej­ski Zakład Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

W wypadku w gminie Reńska Wieś zginęła jedna osoba

Samo­chód z nie­zna­nych jesz­cze przy­czyn zje­chał z dro­gi i ude­rzył w drze­wo. Kabi­na pojaz­du został zmiaż­dżo­na. Na...

Trwają przygotowania do “odmrożenia” kozielskiego szpitala

Od ponie­dział­ku cały kom­pleks, poza oddzia­łem dzie­cię­cym, będzie prze­zna­czo­ny do lecze­nia pacjen­tów nie­za­ka­żo­nych...

Wielki sukces młodych amazonek z Lewady

Vero­ni­ca Paw­luk zaj­mu­je aktu­al­nie szó­ste miej­sce na świe­cie w kate­go­rii junio­rów, a Zofia Kacz­ma­rek jest szó­sta na...

Powiat kędzierzyńsko-kozielski z bardzo dużą liczbą zakażeń

W cią­gu minio­nej doby potwier­dzo­no ich w naszym powie­cie 130. W ska­li regio­nu wię­cej zdia­gno­zo­wa­no tyl­ko w Opo­lu. Pią­ta...

Protection Plugin made by Web Hosting