admin

Pub Beczka przy ul. Reja gra z orkiestrą

W nie­dzie­lę finał kolej­nej edy­cji Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. W tego­rocz­ną edy­cję WOŚP zaan­ga­żu­je się mię­dzy...

Jest bezpiecznie i nowocześnie. Ulica Mostowa oficjalnie oddana do użytku

To kolej­ny wyre­mon­to­wa­ny odci­nek waż­ne­go szla­ku komu­ni­ka­cyj­ne­go w mie­ście, pro­wa­dzą­ce­go do licz­nych firm. Remont dro­gi...

Zmiany w radzie nadzorczej kędzierzyńskich “Azotów”

Grze­gorz Pecz­kis i Tomasz Szcze­giel­niak zło­ży­li rezy­gna­cje. W skład rady powo­ła­no Artu­ra Ogur­ka oraz byłe­go woje­wo­dę...

Biegowe Grand Prix Kędzierzyna-Koźla

Stro­je spor­to­we zamie­ni­li na wie­czo­ro­we. Bie­ga­cze z nasze­go mia­sta i oko­lic pod­su­mo­wa­li zakoń­czo­ny sezon....

Biegacze mają „Jokera” w rękawie

Joker” zamknął tego­rocz­ny sezon bie­go­wy w ramach cyklu imprez orga­ni­zo­wa­nych przez sto­wa­rzy­sze­nie „Fabry­ka Aktyw­no­ści XYZ...

Budżet miasta na 2022 rok przyjęty

Kędzie­rzyn-Koź­le ma budżet na 2022 rok. Uchwa­ła doty­czą­ca pla­nu wydat­ków zosta­ła przy­ję­ta przez Radę Mia­sta. Wcze­śniej pro­jekt...

Ratownicy ze świąteczną wizytą

To był pra­co­wi­ty rok dla MUKS WOPR w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Mło­dzi ratow­ni­cy wod­ni z nasze­go mia­sta będą go jed­nak mile...

Grupa Azoty ZAK sfinansowała nagrodę dla najlepszego technika

W Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odby­ło się wrę­cze­nie Nagro­dy im. Maria­na...

Są kolejne mieszkania do remontu

Urząd Mia­sta przed­sta­wił listę loka­li gmin­nych, któ­re będą prze­zna­czo­ne na wyna­jem. Trze­ba jed­nak mieć pie­nią­dze na ich...

Wraca nauka zdalna, nowe limity w kinach i autobusach

We wto­rek rząd poin­for­mo­wał o nowych obostrze­niach, któ­re zaczną obo­wią­zy­wać od 15 grud­nia. Mini­ster­stwo zdro­wia...

Protection Plugin made by Web Hosting