admin

Pokonywali lęki i własne słabości przypominając pontyfikat papieża Polaka

Kil­ka­set osób wzię­ło udział w wiel­kim memo­ria­le pły­wac­kim ku czci Jana Paw­ła II, któ­ry odbył się na kry­tej pły­wal­ni...

Koniec szpitala covidowego w Kędzierzynie-Koźlu

Szpi­tal powia­to­wy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu od piąt­ku 1 kwiet­nia w cało­ści nie­co­vi­do­wy. Tym samym rów­nież oddział...

Miliony na kształcenie zawodowe

Ponad 31 milio­nów zło­tych wyda­no w woje­wódz­twie opol­skim na moder­ni­za­cję obiek­tów kształ­ce­nia zawo­do­we­go...

Pokazali, że są z chemią za pan brat

W 11. edy­cja kon­kur­su Che­micz­na Gło­wa wzię­ło udział 90 uczniów z 15 szkół pod­sta­wo­wych z woj. opol­skie­go. To kon­kurs dla...

Przybywa naukowców w grupie Azoty ZAK S.A.

W Gru­pie Azo­ty ukoń­czo­no pierw­szy dok­to­rat wdro­że­nio­wy. Urszu­la Dorosz obro­ni­ła roz­pra­wę, któ­ra może się przy­czy­nić do...

Trwa nabór dla pierwszaków

Ruszył nabór do klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych. Rekru­ta­cja podob­nie, jak w latach poprzed­nich prze­bie­ga z wyko­rzy­sta­niem...

Eko-inwestycja w Czystym Regionie za blisko 12 milionów złotych

Nasze odpa­dy będą jesz­cze lepiej pose­gre­go­wa­ne. Wszyst­ko dzię­ki nowo­cze­snej insta­la­cji, któ­rą może pochwa­lić się Czy­sty Region Sp....

Co słychać w Azotach, czyli wizyta prezydent miasta na osiedlu

Cykl spo­tkań pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le z Rada­mi Osie­dli trwa. Tym razem Sabi­na Nowo­siel­ska odwie­dzi­ła Azo­ty, aby...

Zabił kobietę, a jej zwłoki ukrył w tapczanie

Według pro­ku­ra­tu­ry 27-let­ni miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na-Koź­la odpo­wia­da za zabój­stwo 29-let­niej miesz­kan­ki mia­sta. Został...

Ulica Żabieniecka do poprawy

Do listy remon­to­wa­nych w tym roku ulic dopi­sa­no Żabie­niec­ką. Wkrót­ce roz­pocz­ną się pra­ce na odcin­ku wzdłuż Kana­łu...

Protection Plugin made by Web Hosting