admin

Poszukiwani kierowcy autobusów

Ogło­sze­nie o pra­cę zamie­ścił Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny. MZK Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Dbaj o zęby z higienistką

Roz­mo­wa z Agniesz­ką Wie­ją, higie­nist­ką sto­ma­to­lo­gicz­ną z Kli­ni­ki Nova. - Sło­wo “higie­nist­ka” koja­rzy się...

W środę miejskim autobusem pojedziemy za darmo

22 wrze­śnia obcho­dzo­ny będzie Dzień Bez Samo­cho­du. Z tej oka­zji mia­sto zachę­ca do korzy­sta­nia z komu­ni­ka­cji publicz­nej....

W Grupie Azoty ZAK S.A. powstanie laboratorium analityki wodorowej

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. będzie współ­uczest­ni­czyć w two­rze­niu Dol­no­ślą­skiej Doli­ny Wodo­ro­wej. Gru­pa Azo­ty jest naj­więk­szym...

Golce przyjadą do Kędzierzyna-Koźla

25 wrze­śnia przed sta­ro­stwem odbę­dzie się kon­cert Golec uOr­kie­stra w ramach pik­ni­ku „W zdro­wym cie­le zdro­wy duch” w trak­cie...

Grupa Azoty Zak S.A. sięga gwiazd

Sześć nowych nazwisk poja­wi­ło się w Alei Gwiazd Pol­skiej Pio­sen­ki w Opo­lu. Part­ne­rem wyda­rze­nia była Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. Opo­le...

Kolejne dobre wyniki finansowe Grupy Azoty Zak S.A.

Kędzie­rzyń­ska spół­ka zano­to­wa­ła 45-pro­cen­to­wy wzrost przy­cho­dów w dru­gim kwar­ta­le tego roku. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Uczniowie Żeglugi będą mieć wielofunkcyjne i nowoczesne boisko sportowe

Ław­ki, zie­leń, per­go­la z miej­scem do wypo­czyn­ku, a co naj­waż­niej­sze wie­lo­funk­cyj­ne boisko dla uczniów. Takie zmia­ny...

Dinozaury rocka i big beatu znów zaszalały na scenie

W ostat­ni week­end sierp­nia miesz­kań­cy bawi­li się na Gita­ria­dzie. Impre­zę wspar­ła Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. Gita­ria­da 40 już na sta­łe...

W szkołach średnich będzie można zaszczepić się przeciw Covid-19

W szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go będzie moż­na zaszcze­pić się prze­ciw COVID-19. Licea, tech­ni­ka...

Protection Plugin made by Web Hosting