Category: AKTUALNOŚCI

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kędzierzynie-Koźlu

Na uli­ce mia­sta wyszło dziś ponad 100 wolon­ta­riu­szy. Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la jak zwy­kle chęt­nie włą­czy­li się w akcję...

Andrzej Sałacki został szefem ośrodka w Zakrzowie

Były pre­zes klu­bu jeź­dziec­kie­go “Lewa­da” chce tu roz­wi­jać spor­ty kon­ne i inne przed­się­wzię­cia. Andrzej Sałac­ki objął funk­cję...

Wyjątkowo bezpieczny Sylwester w Kędzierzynie-Koźlu

Poli­cja nie odno­to­wa­ła więk­szych incy­den­tów. Syl­we­stro­wa noc w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu upły­nę­ła spo­koj­nie. Nad...

Kędzierzyn-Koźle wolny od benzenu

Zanie­czysz­cze­nie powie­trza tym węglo­wo­do­rem moc­no się zmniej­szy­ło. Teraz trze­ba posta­wić przede wszyst­kim na wal­kę ze smo­giem....

W Sylwestra panie kończą pracę szybciej

Tak będzie przy­naj­mniej w Urzę­dzie Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wigi­lia w ogó­le była dniem nie­pra­cu­ją­cym w koziel­skim magi­stra­cie....

Policja publikuje wizerunek sprawcy napadu na stację paliw w Kędzierzynie-Koźlu

Zama­sko­wa­ny męż­czy­zna był ubra­ny w blu­zę z napi­sem Cogu­ar. Do roz­bo­ju doszło 22 grud­nia 2018 r. Oko­ło godzi­ny 2.30 na jed­ną ze...

Studenci będą odbywać praktyki w kozielskim szpitalu

Umo­wę w tej spra­wie pod­pi­sa­no z Pań­stwo­wą Wyż­szą Szko­łą Zawo­do­wą w Opo­lu. Samo­dziel­ny Publicz­ny Zespół Opie­ki Zdro­wot­nej w...

Pożar w Koźlu-Porcie. Pali się jedna z hal produkcyjnych

Na miej­scu inter­we­niu­je kil­ka­na­ście zastę­pów stra­ży pożar­nej. Dyżur­ny Komen­dy Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w...

Część spraw spada z wokandy kozielskiego sądu. Wiemy więcej o proteście pracowników

Spa­ra­li­żo­wa­ny jest wydział cywil­ny, któ­re­go więk­szość pra­cow­ni­ków poszła na zwol­nie­nie. Tak chcą zapro­te­sto­wać prze­ciw­ko...

Kolejny odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu kędzierzyńskiego

Pre­wen­cyj­nie myśli­wy mają odstrze­lić 47 zwie­rząt. Nie wyklu­czo­ne jed­nak, że licz­ba ta zosta­nie zwięk­szo­na. Powia­to­wy lekarz...

Protection Plugin made by Web Hosting