Kontynuacja dostaw podchlorynu sodu dla kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala | 7DNI Kontynuacja dostaw podchlorynu sodu dla kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala - 7DNI

Kontynuacja dostaw podchlorynu sodu dla kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­dłu­ża dosta­wy pod­chlo­ry­nu sodu do SPZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu do kon­dy­cjo­no­wa­nia wody. Na mocy umo­wy pod­pi­sa­nej 11 mar­ca 2021 roku spół­ka zade­kla­ro­wa­ła suk­ce­syw­ne dosta­wy związ­ku che­micz­ne­go w ilo­ści jed­nej tony w roku 2021. Po zgło­sze­niu zapo­trze­bo­wa­nia na kolej­ne par­tie pod­chlo­ry­nu sodu, jego trans­por­ty będą tra­fia­ły bez­po­śred­nio do szpi­ta­la.

Wspar­cie spół­ki słu­ży efek­tyw­ne­mu zabez­pie­cze­niu ście­ków i ujęć wody dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Od 16 mar­ca 2020 r. kędzie­rzyń­sko-koziel­ska pla­ców­ka dedy­ko­wa­na jest lecze­niu pacjen­tów z zacho­ro­wa­niem oraz podej­rze­niem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem, aktu­al­nie w cha­rak­te­rze szpi­ta­la hybry­do­we­go.

- Celem naszych dzia­łań jest zawsze tro­ska o bez­pie­czeń­stwo, ludz­kie życie i zdro­wie. W tak trud­nym cza­sie pan­de­mii chce­my nie tyl­ko dofi­nan­so­wy­wać lecze­nie pacjen­tów, ale tak­że dzie­lić się spraw­dzo­ny­mi meto­da­mi i środ­ka­mi, któ­re zmniej­sza­ją zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne – pod­kre­śla Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

W ubie­głym roku spół­ka prze­ka­zy­wa­ła szpi­ta­lo­wi par­tie pod­chlo­ry­nu sodu zgod­nie ze zgła­sza­nym sys­te­ma­tycz­nie zapo­trze­bo­wa­niem medycz­nej pla­ców­ki. W tym celu zabez­pie­czo­no łącz­nie trzy tony, a prze­ka­za­no bli­sko 700 kg środ­ka odka­ża­ją­ce­go. Śro­dek sku­tecz­nie uzdat­niał ście­ki w małej i dużej prze­pom­pow­ni w pla­ców­ce medycz­nej.

- Szpi­tal musi spro­stać wie­lu spe­cy­ficz­nym wymo­gom, by funk­cjo­no­wać w spo­sób bez­piecz­ny dla oto­cze­nia. Dokła­da­my szcze­gól­nych sta­rań, aby ście­ki odpro­wa­dza­ne przez pla­ców­kę nie sta­no­wi­ły jakie­kol­wiek zagro­że­nia. Jest to kwe­stia wraż­li­wa i ogrom­nie waż­na dla naszych miesz­kań­ców, stąd współ­pra­ca z Gru­pą Azo­ty na tym polu poma­ga nam speł­niać ten obo­wią­zek – mówi Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor SPZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Pod­chlo­ryn sodu to zwią­zek che­micz­ny sto­so­wa­ny na wie­lu insta­la­cjach kędzie­rzyń­skich zakła­dów do kon­dy­cjo­no­wa­nia wody w obie­gach chłod­ni­czych. Zna­ko­mi­cie zwal­cza bak­te­rie, wiru­sy i grzy­by, zapo­bie­ga­jąc zanie­czysz­cze­niom i koro­zji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting