Category: AKTUALNOŚCI

Prawnicy pomogą seniorom z Kędzierzyna-Koźla

W sta­ro­stwie ruszył cykl wykła­dów dla eme­ry­tów. Senio­rzy są naj­bar­dziej zagro­żo­ną oszu­stwa­mi gru­pą miesz­kań­ców. Nie tyl­ko nie...

W Kędzierzynie-Koźlu przebywa już ponad pięć tysięcy obcokrajowców

Naj­więk­szą gru­pę sta­no­wią miesz­kań­cy Ukra­iny. To głów­nie męż­czyź­ni pra­cu­ją­cy w prze­my­śle i sek­to­rze budow­la­nym. Na...

Chcą uratować komunikację autobusową w powiecie

W kędzie­rzyń­skich sta­ro­stwie odby­ło się nad­zwy­czaj­ne spo­tka­nie w tej spra­wie. Na miesz­kań­ców gmin powia­tu...

Podejrzewany o napaść na dziewczynkę sam zgłosił się do prokuratury

Męż­czy­zna, któ­ry miał zatkać usta nie­let­niej w klat­ce scho­do­wej tłu­ma­czy się teraz pro­ku­ra­to­ro­wi. O spra­wie pisał piąt­ko­wy...

Duże zainteresowanie budżetem obywatelskim w Kędzierzynie-Koźlu

Zgło­szo­no ponad 80 pro­po­zy­cji. Do wyda­nia jest 1,7 milio­na zło­tych. Trwa kolej­na edy­cja budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Idea akcji jest taka,...

Radny Scheller obraził się na innych radnych

Tomasz Schel­ler wystą­pił z klu­bu rad­nych SN-KO. To pierw­szy taki poważ­ny zgrzyt w nowej kaden­cji. Rad­ny Schel­ler repre­zen­tu­je w radzie przede...

Jest nowa szefowa PiS na Opolszczyźnie

Peł­no­moc­ni­kiem rzą­dzą­cej par­tii w naszym regio­nie zosta­ła Vio­let­ta Porow­ska. Pod uwa­gę bra­ny był rów­nież sena­tor z...

Ślisko na drogach w powiecie. Są wypadki

Do dwóch zda­rzeń dro­go­wych doszło już z rana. Kolej­ne stłucz­ka mia­ła miej­sce po połu­dniu. W nocy z nie­dzie­lę na ponie­dzia­łek spa­dło w...

Ślubowanie klasy mundurowej w szkole w Sławięcicach

Kil­ku­dzie­się­ciu uczniów zło­ży­ło dekla­ra­cję służ­by dla pań­stwa. Uro­czy­stość odby­ła się w Zespo­le Szkół nr 3. W...

Mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla dźgnął brata dłutem

Wła­śnie roz­po­czął się pro­ces 67-lat­ka. Ma iść do wię­zie­nia na trzy lata. Pro­ces w tej spra­wie roz­po­czął się i być może zakoń­czy na...

Protection Plugin made by Web Hosting