Category: AKTUALNOŚCI

Kędzierzyńska policja ostrzega przed kieszonkowcami

Są już pierw­sze przy­pad­ki kra­dzie­ży pod­czas przed­świą­tecz­nej gorącz­ki zaku­pów. Świę­to to czas rado­ści dla rodzin z powia­tu...

Pracownicy kozielskiego sądu poszli na chorobowe

Więk­szość per­so­ne­lu była dziś nie­obec­na w pra­cy. Praw­dzi­we pro­ble­my mogą się jed­nak zacząć za kil­ka dni. Według infor­ma­cji...

Pierwszy jarmark za nami, kolejny już w weekend

W sobo­tę i nie­dzie­lę świą­tecz­ną atmos­fe­rę moż­na było poczuć na Pla­cu Rady Euro­py. Następ­ny kier­masz pod sta­ro­stwem. Tym razem...

Napadł na niepełnosprawnego, zabrał mu pieniądze i zegarek

29-latek kopał cho­re­go, a potem okradł. Gro­zi mu do 12 lat wię­zie­nia. Do poli­cjan­tów z Kędzie­rzy­na-Koź­la zgło­sił się...

Ukrainiec pobił kędzierzynianina na śmierć

Śledz­two w spra­wie pro­wa­dzi pro­ku­ra­tu­ra rejo­no­wa. Nie udzie­la jed­nak zbyt wie­lu infor­ma­cji na ten temat. Zbrod­nia wywo­ła­ła...

W czwartek zamykają ulicę Przyjaźni w Blachowni

Kie­row­cy muszą się spo­dzie­wać spo­rych utrud­nień w ruchu. Uli­ca Przy­jaź­ni na odcin­ku od zakła­du Ber­ger do uli­cy Ener­ge­ty­ków będzie...

Grupa Azoty kupiła niemieckiego potentata z branży nawozowej

Trans­ak­cja kosz­to­wa­ła 220 milio­nów euro. Zosta­ła zre­ali­zo­wa­na w ponie­dzia­łek. Gru­pa Azo­ty naby­ła 25 000 udzia­łów...

Spędzą po kilka lat w więzieniu za napad na Żabkę i salon gier

Na suro­we kary bez­względ­ne­go wię­zie­nia ska­zał trzech spraw­ców gło­śnych roz­bo­jów na Pogo­rzel­cu oraz w Kłod­ni­cy. Sąd Okrę­go­wy w...

W sobotę pożegnamy Piotr Warnera

Zna­ny dzien­ni­karz spor­to­wy z Kędzie­rzy­na-Koź­la spo­cznie na cmen­ta­rzu w Sła­wię­ci­cach. Infor­ma­cję o ter­mi­nie pogrze­bu poda­ła...

Uczniowie zamiast do szkoły poszli na komisariat

Nie­ty­po­wą lek­cję zor­ga­ni­zo­wa­no dla pod­opiecz­nych z kla­sy mun­du­ro­wej ZS nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Ucznio­wie dru­giej kla­sy o...

Protection Plugin made by Web Hosting