Radni zapoznali się ze wszystkimi dokumentami w sprawie portu

Na ich pyta­nia odpo­wia­dał pre­zes KKT Jaro­slaw Zemło.

Temat wstrzy­ma­nia inwe­sty­cji w koziel­skim por­cie stał się jed­nym z naj­waż­niej­szych w minio­nej kam­pa­nii wybor­czej. Był przed­mio­tem kon­fe­ren­cji pra­so­wych i kil­ku debat. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska uzna­ła, że nie będzie pod­sy­cać poli­tycz­ne­go zain­te­re­so­wa­nia i zaj­mie się pro­ble­mem już po nie­dziel­nych wybo­rach.

Dla­te­go we wtor­ko­we popo­łu­dnie zor­ga­ni­zo­wa­no nad­zwy­czaj­ną sesję rady mia­sta. Rad­ni zapo­zna­li się z dokład­nym har­mo­no­gra­mem inwe­sty­cji, a na wszyst­kie zada­ne pyta­nia odpo­wia­dał Jaro­sław Zemło, pre­zes Kędzie­rzyn-Koź­le Ter­mi­na­le. Spół­ka w dal­szym cią­gu cze­ka na decy­zję PKP, któ­re nie chcą udo­stęp­nić torów pro­wa­dzą­cych do ter­mi­na­li.

Przed­sta­wi­ciel inwe­sto­ra zade­kla­ro­wał, że fir­ma nie zamie­rza rezy­gno­wać z pla­nów uru­cho­mie­nia por­tu. W posie­dze­niu uczest­ni­czy­li rów­nież człon­ko­wie Rady Osie­dla Kłod­ni­ca. Wię­cej na ten temat w pią­tek w papie­ro­wym wyda­niu tygo­dni­ka 7DNI.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting