Akcja ratownicza przy nowej tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu

Stra­ża­cy wspól­nie z pogo­to­wiem gazo­wym urzą­dzi­li duże ćwi­cze­nia w lesie na osie­dlu Pia­stów.

Kil­ka zastę­pów stra­ży pożar­nej poja­wi­ło się w miej­scu poża­ru już kil­ka minut po zgło­sze­niu. Bły­ska­wicz­nie roz­wi­nię­to węże i przy­go­to­wa­ny stra­ża­ków do akcji w spe­cjal­nych kom­bi­ne­zo­nach chro­nią­cych ich przed ogniem.

Następ­nie roz­sta­wio­no kur­ty­ny wod­ne i zakrę­co­no głów­ne zawo­ry gazu. Potem uga­szo­no pożar. Pod­czas akcji jeden ze stra­ża­ków został poszko­do­wa­ny, ale bły­ska­wicz­nie udzie­lo­no mu pomo­cy z spe­cjal­nym punk­cie medycz­nym. Tak wyglą­da­ły ćwi­cze­nia w lesie na osie­dlu Pia­stów.

Wspól­ne warsz­ta­ty pra­cow­ni­ków eks­plo­ata­cji z Oddzia­łu GAZ-SYSTEM w Świer­kla­nach z udzia­łem jed­no­stek Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej z woje­wódz­twa opol­skie­go mia­ły miej­sce w sąsiedz­twie budo­wa­nej tłocz­ni gazu Kędzie­rzyn, na obiek­cie sys­te­mo­wej sta­cji reduk­cyj­no-pomia­ro­wej Kędzie­rzyn Las.

- Chce­my ści­śle współ­dzia­łać ze służ­ba­mi pierw­sze­go reago­wa­nia, aby wypra­co­wać naj­bar­dziej efek­tyw­ne sce­na­riu­sze reago­wa­nia w nie­spo­dzie­wa­nych sytu­acjach – powie­dzia­ła Iwo­na Domi­niak , rzecz­nik pra­so­wy GAZ-SYSTEM. Pod­kre­śli­ła rów­nież, że celem ćwi­czeń jest wymia­na spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy, doświad­czeń oraz usta­le­nie zasad postę­po­wa­nia przy zda­rze­niach na obiek­tach gazo­wych.

Dłu­gość sie­ci prze­sy­ło­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na tere­nie Oddzia­łu GAZ-SYSTEM w Świer­kla­nach wyno­si 1471 km i suk­ce­syw­nie będzie się zwięk­szać. W chwi­li obec­nej trwa tam budo­wa pię­ciu stra­te­gicz­nych gazo­cią­gów o śred­ni­cy 1000 mm i łącz­nej dłu­go­ści ok. 234 km oraz budo­wa tłocz­ni gazu Kędzie­rzyn (pierw­szej tłocz­ni w tym oddzia­le). Ponad­to kolej­ne 270 km klu­czo­wych gazo­cią­gów o śred­ni­cy 500, 700 i 1000 mm jest obec­nie na eta­pie pro­jek­to­wa­nia. Obszar dzia­łal­no­ści Oddzia­łu w Świer­kla­nach obej­mu­je woje­wódz­twa: opol­skie, ślą­skie i zachod­nią część mało­pol­skie­go.

Bez­pie­czeń­stwo sie­ci prze­sy­ło­wej jest prio­ry­te­tem w dzia­łal­no­ści GAZ-SYSTEM. Zapew­nia go Sys­tem Eks­plo­ata­cji Sie­ci Prze­sy­ło­wej (SESP). Jest to zbiór pro­ce­dur i wytycz­nych okre­śla­ją­cych zakres prac oraz meto­dy wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści eks­plo­ata­cyj­nych dla poszcze­gól­nych ele­men­tów sie­ci prze­sy­ło­wej oraz czę­sto­tli­wość reali­za­cji tych czyn­no­ści.

Spół­ka współ­pra­cu­je bar­dzo aktyw­nie z jed­nost­ka­mi ratow­ni­czy­mi stra­ży pożar­nej, orga­ni­zu­jąc wspól­ne ćwi­cze­nia na obiek­tach gazo­wych. W 2018 i 2019 r. w ramach współ­pra­cy prze­pro­wa­dzo­no serię szko­leń dla funk­cjo­na­riu­szy PSP połą­czo­nych z wizy­ta­mi na obiek­tach spół­ki oraz ćwi­cze­nia­mi. W całej Pol­sce zor­ga­ni­zo­wa­no łącz­nie 66 szko­leń, 78 wizyt tech­nicz­nych oraz 32 ćwi­cze­nia tere­no­we dosko­na­lą­ce współ­pra­cę służb GAZ-SYSTEM i Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej. Ich celem było pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści i pozio­mu bez­pie­czeń­stwa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting