Wojciech Potocki

A jednak wygrali…, a może nie?

Sobot­ni mecz fina­ło­wy Plu­sLi­gi zakoń­czył się zwy­cię­stwem ZAKSY 3:2 i… kosmicz­ną awan­tu­rą po decy­zjach pod­ję­tych przez sędzie­go...

Ale się narobiło…

Po sobot­nim fina­ło­wym meczem Plu­sLi­gi, wciąż trwa­ją prze­py­chan­ki. W ponie­dzia­łek rano dzia­ła­cze ONICO War­sza­wa wysła­li...

Co ja „kraczę” jak… Wrona

Naj­pierw było rado­śnie jak w baj­ce, potem nie­bez­piecz­nie jak w thril­le­rze, a skoń­czy­ło się trzę­sie­niem zie­mi! ZAKSA...

Dał nam przykład Sam Deroo…

… jak zwy­cię­żać mamy! ZAKSA wygra­ła decy­du­ją­cy mecz pół­fi­na­łu Plu­sLi­gi z Alu­ro­nem Zawier­cie 3:1. Do fina­łu wpro­wa­dził...

Jak z wesela „wyczarować” pogrzeb i odwrotnie

Siat­ka­rze ZAKSY jak naj­lep­si magi­cy. Naj­pierw z wese­la „wycza­ro­wa­li” pogrzeb, by w ostat­nią śro­dę z pogrze­bu zro­bić…...

Pamięć o Teresie jest w jej piosenkach!

Na ten kon­cert wie­lu cze­ka z nie­cier­pli­wo­ścią. 31. mar­ca w DK Koź­le odbę­dzie się kon­cert poświę­co­ny Tere­sie Harem­zie,...

ZAKSA – droga do mistrzostwa

Po zwy­cię­stwie 3:1 w Kato­wi­cach, ZAKSA zapew­ni­ła sobie pierw­sze miej­sce w roz­gryw­kach Plu­sLi­gi po sezo­nie zasad­ni­czym...

Co się stało z naszą kasą?

Siat­ka­rze i tre­ne­rzy ZAKSY mie­li zostać oszu­ka­ni. Z kont zagra­nicz­nych zawod­ni­ków mia­ło znik­nąć gru­bo ponad milion zło­tych!...

Rozmowa przy gotowaniu… barszczu

Cze­go dodać do świą­tecz­ne­go barsz­czu, by sma­ko­wał jak ambro­zja? Grze­gorz Łapa­now­ski, mło­dy ale nie­sa­mo­wi­cie popu­lar­ny kucharz...

ZAKSA – Uniwersytet im. A.Gardiniego

W ostat­ni wto­rek ZAKSA dała lek­cję siat­ków­ki! W kato­wic­kim „Spodku” poko­na­ła GKS 3:0, a trzy dni wcze­śniej lanie dosta­li...

Protection Plugin made by Web Hosting