Wojciech Potocki

Kolejny sprzęt trafił do kozielskiego szpitala

Tym razem to dwa kar­dio­mo­ni­to­ry, któ­re prze­ka­za­ła fun­da­cja Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Wspar­cie dla koziel­skie­go...

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w kędzierzyńskich lasach

To może ozna­czać już nie­dłu­go przy­wró­ce­nie zaka­zu wej­ścia. Mapę zagro­że­nia poża­ro­we­go na bie­żą­co opra­co­wu­je Insty­tut...

Przytulisko w Dębowej prosi o jedzenie dla zwierząt

Miesz­kań­cy mogą dostar­czać mię­dzy inny­mi suchy chleb. Zobacz, jak doje­chać do tego schro­ni­ska. Przy­tu­li­sko w Dębo­wej to pry­wat­na...

Od wtorku “Czysty Region” znów będzie odbierał odpady według harmonogramu

Infor­ma­cję tę z ulgą przyj­mą tysią­ce wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Zwią­zek...

Do szpitala zakaźnego w Koźlu przyjadą seniorzy z DPS w Kościeliskach

Skie­ro­wał ich tam woje­wo­da opol­ski. W sumie cho­dzi o sie­dem osób zaka­żo­nych SARS CoV-2. DPS w Koście­li­skach jest trze­cią...

Nowy most nad kanałem już gotowy. Jeżdżą nim pociągi

Budo­wa nowej prze­pra­wy kosz­to­wa­ła pra­wie 200 milio­nów zło­tych. PKP Pol­skie Linie kole­jo­we moder­ni­zu­ją linię ze Sta­re­go Koź­la do...

Wędkarze z Kędzierzyna-Koźla mogą zapłacić składki przez internet

Ape­lu­je o to Okręg Pol­skie­go Związ­ku Węd­kar­stwa w Opo­lu. Jed­no­cze­śnie zwią­zek infor­mu­je o tym, że od 20 kwiet­nia znów...

W budynku hospicjum w Kłodnicy przebywa pięciu zakażonych

Pla­ców­ka jesz­cze przed ofi­cjal­nym otwar­ciem zosta­ła prze­kształ­co­na w izo­la­to­rium. Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej ape­lu­je...

Zmiany przepisów. Gdzie od poniedziałku można iść na spacer w Kędzierzynie-Koźlu?

Od jutra znów będzie­my mogli cho­dzić do par­ków i lasów. Wciąż zamknię­te będą jed­nak pla­ce zabaw. Rząd wpro­wa­dza pierw­sze zmia­ny...

Gdzie jeszcze mogą trafić zakażeni z koronawirusem?

Woje­wo­da wska­zał takie miej­sca w obwiesz­cze­niu. Są tam dwa pod­mio­ty medycz­ne z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Na chwi­lę obec­ną...

Protection Plugin made by Web Hosting