Ale się narobiło…

Po sobot­nim fina­ło­wym meczem Plu­sLi­gi, wciąż trwa­ją prze­py­chan­ki.

W ponie­dzia­łek rano dzia­ła­cze ONICO War­sza­wa wysła­li ofi­cjal­ne pismo do… Paw­ła Zagum­ne­go, pre­ze­sa Pol­skiej Ligi Siat­ków­ki oraz Ceza­re­go Matu­sia­ka, Głów­ne­go Komi­sa­rza Pol­skiej Ligi Siat­ków­ki. Piotr Gacek, pre­zes ONICO S.A oraz Adam Polak wice­pre­zes, żąda­ją w nim wery­fi­ka­cji wyni­ku meczu na korzyść dru­ży­ny z War­sza­wy oraz dys­kwa­li­fi­ka­cji Łuka­sza Kacz­mar­ka do koń­ca sezo­nu. Argu­men­ty? Dzia­ła­cze z War­sza­wy uwa­ża­ją, że sędzia popeł­nił kar­dy­nal­ne błę­dy w koń­ców­ce tie-bre­aka, któ­re spo­wo­do­wa­ły, że zamiast wygrać ostat­nie­go seta 15:13, sto­łecz­ni siat­ka­rze prze­gra­li go 15:17. Decy­zje podej­mo­wa­ne przez sędzie­go Woj­cie­cha Marosz­ka nie tyl­ko wypa­czy­ły wynik fina­ło­we­go meczu, ale były nie­zgod­ne z prze­pi­sa­mi i duchem fair play.

Cze­ka­my na decy­zję władz Pol­skiej Ligi Siat­ków­ki, choć komi­sarz spo­tka­nia Andrzej Lemek, nie widzi moż­li­wo­ści zmia­ny wyni­ku, nato­miast w rapor­cie bar­dzo nisko oce­nił pra­cę sędzie­go.

Nie­za­leż­nie od decy­zji władz PLS dru­gi mecz fina­ło­wy zosta­nie roze­gra­ny 1 maja na Tor­wa­rze o godz. 20.30

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting