Wojciech Potocki

Plastikowe złoto ZAKSY

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa zabi­ła Plu­sLi­gę. Zarząd Pol­skiej Ligi Siat­ków­ki posta­no­wił zakoń­czyć roz­gryw­ki sezo­nu 2019/20 bez...

Przegrali w pustej hali

ZAKSA nie potra­fi­ła poko­nać po raz dru­gi Kuzbas­su Keme­ro­wa i w pustej hali Azo­ty odpa­dła z roz­gry­wek Ligi Mistrzów. - Dziś...

ZAKSA — Kuzbass w pustej Hali Azoty

Decy­du­ją­cy o awan­sie do pół­fi­na­łu Ligi Mistrzów mecz ZAKSY z Kuzbas­sem Keme­ro­wo odbę­dzie się bez publicz­no­ści w hali…...

Jak Semeniuk ustrzelił niedźwiedzia

ZAKSA wygra­ła w lidze 3:2 z Tre­flem Gdańsk i nie był to wiel­ki suk­ces. Trzy dni póź­niej iden­tycz­ny wynik osią­gnię­ty...

ZAKSA goli na zero

Tego się wszy­scy spo­dzie­wa­li . W ostat­nią śro­dę siat­ka­rze ZAKSY wygra­li 3:0 ostat­ni gru­po­wy mecz w Lidze mistrzów i… prze­szli...

Nie straszny im nawet… Szerszeń.

W zale­głym meczu pierw­szej kolej­ki Plu­sLi­gi, Gru­pa Azo­ty ZAKSA ode­sła­ła do domu benia­min­ka. Ślepsk Suwał­ki oka­zał się za Mal(y)ow na...

Nik” prywatnie

Posta­no­wi­li­śmy nie­co bli­żej przed­sta­wić naszym kibi­com nowe­go tre­ne­ra ZAKSY Niko­lę Grbi­ća. Jaki jest? Co lubi, zjeść? Jakich ma...

Zdravo, Nikola!

Serb­ska bom­ba spa­dła na Kędzie­rzyn! Jak ogło­si­ły wczo­raj wła­dze ZAKSY, mistrzów Pol­ski w nowym sezo­nie popro­wa­dzi Niko­la Grbić!...

Arrivederci Andrea

Andrea Gar­di­ni wra­ca do Włoch! Tre­ner ZAKSY po dwóch latach spę­dzo­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zde­cy­do­wał, że opu­ści nasze mia­sto,...

Spod kroplówki po złotą koronę

Po roku nie­obec­no­ści ZAKSA znów sie­dzi na tro­nie Plu­sLi­gi! W ostat­nią sobo­tę hala Azo­ty osza­la­ła! Nasi siat­ka­rze wygra­li 3:1...

Protection Plugin made by Web Hosting