Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Szykują miejsce na starą lokomotywę. Ale czy ona jest tu potrzebna?

Robot­ni­cy zaczę­li utwar­dzać plac przy wia­duk­cie w ści­słym cen­trum Kędzie­rzy­na Roz­po­czę­ły się pra­ce budow­la­ne na skwe­rze...

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie benzenu

Śled­czy posił­ko­wa­li się m.in. opi­nią z Woje­wódz­kie­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska. Miesz­kań­cy, któ­rzy liczy­li na...

Zbiórka darów w parafii na Pogorzelcu potrwa do piątku

Moż­na tam przy­no­sić żyw­ność, któ­ra zosta­nie prze­ka­za­na Pola­kom miesz­ka­ją­cym na Bia­ło­ru­si. Każ­dy, kto chce przy­łą­czyć...

Trwa sanitarny odstrzał dzików. Po Nowym Roku lekarze ustalą nowe limity

Do świąt na tere­nie nasze­go powia­tu zli­kwi­do­wa­nych będzie 58 dzi­ków ze spe­cjal­nej puli woje­wódz­kie­go leka­rza wete­ry­na­rii. Już...

60 pracowników kozielskiego szpitala wciąż sądzi się o podwyżki z pracodawcą

ZOZ zapew­nia że jest przy­go­to­wa­ny na wypła­tę pie­nię­dzy. Ale zde­cy­do­wa­na więk­szość per­so­ne­lu poszła na ugo­dę. Spra­wa...

Supernowoczesne pracownie dla uczniów ZSTiO

Kosz­to­wa­ły 1,5 milio­na zło­tych. Będą się w nich uczyć m.in. mecha­tro­ni­cy oraz kon­struk­to­rzy napę­dów. Szko­ły powia­to­we...

Lokatorzy mogą już nie wrócić do tej kamienicy

Budy­nek przy uli­cy Żeglar­skiej w Koź­lu-Por­cie wyma­ga poważ­ne­go remon­tu. Takie są wstęp­ne usta­le­nia doty­czą­ce sta­nu...

Radni miejscy dostaną tablety

Według władz mia­sta gmi­na zaosz­czę­dzi na tym czas i tysią­ce kar­tek papie­ru. Ale rze­czy­wi­stych kosz­tów jesz­cze nie zna­my. Jak...

Przybywa pijanych na kędzierzyńskich drogach

W ostat­nich kil­ku dniach zatrzy­ma­no pię­ciu nie­trzeź­wych kie­row­ców w naszym powie­cie. Jeden spo­wo­do­wał wypa­dek, inny znie­wa­żył...

Finał Szlachetnej Paczki w Kędzierzynie-Koźlu

W ten week­end 35 rodzin z nasze­go powia­tu otrzy­ma pre­zen­ty świą­tecz­ne w ramach ogól­no­pol­skiej akcji Szla­chet­na Pacz­ka. Dla...

Protection Plugin made by Web Hosting