admin

Grupa Azoty ZAK S.A. z 80 milionami zysku

Spół­ka pod­su­mo­wa­ła 2017 rok. Był on uda­ny, podob­nie jak dla całej Gru­py Azo­ty, któ­ra zakoń­czy­ła go zna­czą­cym zyskiem...

Zuchwała kradzież w Żabce w Kłodnicy

Do bez­czel­nej kra­dzie­ży doszło wczo­raj w Żab­ce przy ul.Kłodnickiej. Zło­dziej pokrę­ci­li się tro­chę po skle­pie i potrak­to­wa­li...

Praca w „Azotach” to dla wielu spełnienie marzeń

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zapre­zen­to­wa­ła się na Tar­gach Pra­cy i Edu­ka­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Sto­isko fir­my od lat...

Na Targach Pracy w ofertach można było przebierać

XII Tar­gi Pra­cy i Edu­ka­cji zgro­ma­dzi­ły w tym roku rekor­do­wą licz­bę przed­się­bior­ców. Poten­cjal­nych pra­cow­ni­ków na...

Tygodnik 7DNI nr 15/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Grupa Azoty ZAK S.A. z nowym kierownictwem

Dzi­siaj 9 kwiet­nia 2018 r. rada nad­zor­cza Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. powo­ła­ła Sła­wo­mi­ra Lip­kow­skie­go...

Tygodnik 7DNI nr 14/2018

17.387 długości basenu przepłynęli ku czci Jana Pawła II

Na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no VII Otwar­ty Memo­riał Pły­wac­ki ku czci Jana Paw­ła II zor­ga­ni­zo­wa­ny przez...

Pobiegli dla Jana Pawła II

2 kwiet­nia, po raz dru­gi, odbył się bieg ulicz­ny poświę­co­ny pamię­ci Jana Paw­ła II. Naj­lep­szym bie­ga­czem oka­zał się w tym roku Tomasz...

Lokalne biblioteki stają przed nowymi wyzwaniami

Jakie jest miej­sce współ­cze­snej publicz­nej biblio­te­ki miej­skiej i jej zada­nia? Czy wystar­czą otwar­te drzwi, aby poja­wi­li się...

Protection Plugin made by Web Hosting