admin

Grupa Azoty ZAK S.A. kończy 70 lat

W roku wiel­kich pol­skich jubi­le­uszy Spół­ka tak­że ma powo­dy do świę­to­wa­nia. Rok 2018 koja­rzy się przede wszyst­kim z obcho­da­mi...

Kup nawozy i wygraj ciągnik. Wielka loteria promocyjna Grupy Azoty

Ruszy­ła pierw­sza edy­cja lote­rii pro­mo­cyj­nej Gru­py Azo­ty. Każ­dy, kto w okre­sie naj­więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia zaku­pa­mi...

Wielbiciele żeglarskich pieśni byli zachwyceni

W 1989 roku miło­śni­cy pio­sen­ki żeglar­skiej i szant sku­pie­ni wokół Klu­bu Żeglar­skie­go „Nauta” zor­ga­ni­zo­wa­li pierw­szy...

Drużyna Grupy Azoty nie miała sobie równych

Nasi pra­cow­ni­cy wygra­li Halo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej roze­gra­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Impre­zę zor­ga­ni­zo­wa­no...

Zostań akademickim Ambasadorem Grupy Azoty

Stu­den­ci II i III roku uni­wer­sy­te­tów, uczel­ni tech­nicz­nych, eko­no­micz­nych i przy­rod­ni­czych przy­czy­nią się do...

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht… XXX Jubileuszowe „Szantki” 2018 zainaugurowane

W czwar­tek 15 mar­ca w Domu Kul­tu­ry „Koź­le” roz­po­czął się XXX Prze­gląd Pio­sen­ki Żeglar­skiej i Poezji Mor­skiej...

A jednak młodzi ludzie czytają…

Jak wyni­ka z badań prze­pro­wa­dza­nych corocz­nie na zle­ce­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej oko­ło 63% Pola­ków nie czy­ta w cią­gu roku ani...

Pracownica banku uratowała oszczędności życia emeryta

77-latek dał się namó­wić oszu­stom na wypła­tę pie­nię­dzy i prze­ka­za­nie ich, by pomóc rze­ko­mo poszko­do­wa­nej syno­wej. To wzo­ro­wa...

Straż graniczna złapała Ukraińca nielegalnie pracującego na budowie w Kędzierzynie-Koźlu

Fir­mie gro­zi teraz kara do 30 tysię­cy zło­tych. Oby­wa­tel Ukra­iny został zatrzy­ma­ny 12 mar­ca w następ­stwie kon­tro­li legal­no­ści...

Konkurs Chemiczna Głowa rozstrzygnięty

Na naj­wyż­szym stop­niu podium sta­nął Marek Micha­lik uczeń Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, tuż za nim...

Protection Plugin made by Web Hosting