Zbiornik Racibórz zostanie napełniony dziś w nocy

Polder ma spłasz­czyć falę powo­dzio­wą i nie dopu­ścić do powo­dzi na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go i innych nad­odrzań­skich gmin.

To bar­dzo dobra infor­ma­cja w kon­tek­ście nie­po­ko­ją­cych donie­sień doty­czą­cych wska­zań pozio­mu wody na Odrze. Wg danych Kra­jo­we­go Insty­tu­tu Mete­oro­lo­gii w śro­dę o 7.00 w Cha­łup­kach stan alar­mo­wy był prze­kro­czo­ny już o 2 metry (do pozio­mu 527 cm), a w Raci­bo­rzu o 68 cm (685 cm). W Koź­lu na razie prze­kro­czo­ny jest stan ostrze­gaw­czy, ale służ­by infor­mu­ją, że alar­mo­wy rów­nież zosta­nie prze­kro­czo­ny.

O wystę­po­wa­niu wód (nie tyl­ko odry, ale i innych rzek) z koryt infor­mu­ją dziś od rana samo­rzą­dow­cy i przed­sta­wi­cie­le służb. Wody Pol­skie potwier­dzi­ły w roz­mo­wie z por­ta­lem tygodnik7dni.pl, że po raz pierw­szy w histo­rii napeł­nio­ny zosta­nie nowo powsta­ły zbior­nik Raci­bórz.

- Naj­praw­do­po­dob­niej dzi­siej­szej nocy zbior­nik przej­dzie chrzest bojo­wy — powie­dzia­ła nam Lin­da Hof­man z Wód Pol­skich w Gli­wi­cach. — Wte­dy ma dojść do mia­ro­daj­ne­go prze­pły­wu wody, któ­ry uru­cho­mi zbior­nik.

Polder jest tak zbu­do­wa­ny, aby mógł być wyko­rzy­sta­ny dopie­ro przy dużym pozio­mie rze­ki Odry, się­ga­ją­cym 8 metrów w oko­li­cach Raci­bo­rza. Pod­czas poprzed­nich wyso­kich sta­nów wód na Odrze zimą tego roku nie było jesz­cze takiej potrze­by.

fot. Wody Pol­skie

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting