Na włamanie przyszedł w maseczce, ale nie zasłonił nosa. Teraz szuka go policja | 7DNI Na włamanie przyszedł w maseczce, ale nie zasłonił nosa. Teraz szuka go policja - 7DNI

Na włamanie przyszedł w maseczce, ale nie zasłonił nosa. Teraz szuka go policja

Spraw­ca prze­stęp­stwa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu miał zakry­tą twarz praw­do­po­dob­nie baweł­nia­ną masecz­ką. Moni­to­ring zare­je­stro­wał jed­nak jego wize­ru­nek.

Baweł­nia­ne masecz­ki mają chro­nić przede wszyst­kim przed koro­na­wi­ru­sem. Zuchwa­ły prze­stęp­ca miał nadzie­ję, że ukry­je tak­że jego twarz. I to na tyle sku­tecz­nie, że zapi­sy moni­to­rin­gu nie pozwo­lą ujaw­nić jego toż­sa­mo­ści. Zło­dziej się jed­nak prze­li­czył, szcze­gól­nie, że zało­żył masecz­kę nie­chluj­nie. Przede wszyst­kim nie zasło­nił nosa.

Teraz poli­cja z Kędzie­rzy­na-Koź­la publi­ku­je jego wize­ru­nek zare­je­stro­wa­ny na skle­po­wych kame­rach i pro­si miesz­kań­ców o pomoc.

- Poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la zosta­li powia­do­mie­ni o wła­ma­niu do jed­ne­go ze skle­pów na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la. Zda­rze­nie to zare­je­stro­wa­ły kame­ry skle­pu. Publi­ku­je­my zdję­cia z wize­run­kiem męż­czy­zny podej­rze­wa­ne­go o ten czyn — infor­mu­je kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji.

Nie­za­leż­nie od pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­szy czyn­no­ści, zwra­ca­my się z proś­bą do wszyst­kich osób, któ­re roz­po­zna­ją męż­czy­znę o kon­takt tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod nr tel. 47 863 42 03 lub 47 863 42 66.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting