Wizyta prezydenta Dudy w Kędzierzynie-Koźlu nie doszła do skutku

Gło­wa pań­stwa mia­ła być u nas w sobo­tę. Ale ze wzglę­du na zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne zre­zy­gno­wa­no ze spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi.

O pla­no­wa­nej wizy­cie pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy mówio­no w mie­ście od kil­ku dni. Mia­ła się ona odbyć w sobo­tę, Duda miał do Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­je­chać po spo­tka­niu z miesz­kań­ca­mi Nysy. Infor­ma­cję o tym poda­ła m.in. Pol­ska Agen­cja Pra­so­wa. Już wia­do­mo, że tak się jed­nak nie sta­nie.

- Ze wzglę­du na napię­ta sytu­ację zwią­za­ną z zagro­że­niem epi­de­mio­lo­gicz­nym pan pre­zy­dent nie odwie­dzi nasze­go powia­tu w danym ter­mi­nie. Ale to nie ozna­cza że nie odwie­dzi nas w innym ter­mi­nie — prze­ka­za­ła Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz, peł­no­moc­nik kam­pa­nii pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Andrzej Duda ubie­ga się o reelek­cję jako kan­dy­dat Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Obec­nie tyl­ko nie­licz­ne son­da­że dają mu szan­se na zwy­cię­stwo w pierw­szej turze. W dru­giej szan­se jego kontr­kan­dy­da­tów są bar­dzo wyrów­na­ne. Poli­to­lo­dzy i publi­cy­ści prze­ko­nu­ją, że wie­le będzie zale­ża­ło wła­śnie od kam­pa­nii wybor­czej.

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent wygrał wybo­ry w 2015 roku m.in. dzię­ki dużej licz­bie bez­po­śred­nich spo­tkań z wybor­ca­mi. Zapo­wie­dział, że w cza­sie swo­jej kaden­cji odwie­dzi każ­dy powiat i sło­wa dotrzy­mał. W kam­pa­nii wybor­czej chciał jed­nak ponow­nie spo­tkać się z miesz­kań­ca­mi wie­lu z nich.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting