Kędzierzynianie boją się epidemii i ruszyli do sklepów. VIDEO

Z półek zni­ka­ją żele anty­bak­te­ryj­ne, kupu­je­my rów­nież dużo pro­duk­tów twar­dych. Mase­czek ochron­nych nie ma już prak­tycz­nie nigdzie.

Tygo­dnik 7 Dni spraw­dził, jak wyglą­da sytu­acja w naj­więk­szych skle­pach i dro­ge­riach Kędzie­rzy­na-Koź­la w związ­ku z zagro­że­niem epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa. W ostat­nich dniach kędzie­rzy­nia­nie dosłow­nie sztur­mo­wa­li pla­ców­ki han­dlo­we, a na nie­któ­rych dzia­łach widać już puste pół­ki.

I tak w dro­ge­rii Ros­smann wyku­pio­no spo­rą par­tię żeli anty­bak­te­ryj­nych. Sklep zama­wia nowe, ale i świe­że dosta­wy scho­dzą na pniu. Bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie pro­duk­ta­mi do codzien­nej higie­ny w ostat­nich dniach było tak­że w popu­lar­nej dro­ge­rii Eden przy uli­cy Woj­ska Pol­skie­go w Kędzie­rzy­nie.

W jed­nym z mar­ke­tów w kędzie­rzyń­skim Śród­mie­ściu o kil­ka­dzie­siąt pro­cent wzro­sła sprze­daż pro­duk­tów suchych, przede wszyst­kim maka­ro­nów. Podob­nie jest w innych skle­pach z popu­lar­ną “spo­żyw­ką”. Świet­nie sprze­da­ją się tak­że kasze i ryż.

W kil­ku kędzie­rzyń­skich skle­pach szu­ka­li­śmy mase­czek ochron­nych. W apte­kach zosta­ły już wyprze­da­ne. Jed­ną sztu­kę, za 70 zło­tych, zna­leź­li­śmy w Casto­ra­mie. To sprzęt dla budow­lań­ców, któ­rzy boją się zapy­le­nia. Masecz­ka nie zosta­ła wyku­pio­na praw­do­po­dob­nie tyl­ko dla­te­go, że nie było wyeks­po­no­wa­na.

- Trze­ba jed­nak pamię­tać, że te masecz­ki nie dają żad­ne­go zabez­pie­cze­nia przed zara­że­niem wiru­sem — usły­sze­li­śmy od jed­ne­go z apte­ka­rzy. — Jeśli już mają się komuś przy­dać to oso­bom cho­rym po to, aby nie zara­ża­ły innych. Ale i tutaj sku­tecz­ność jest ogra­ni­czo­na.

Do śro­dy w Pol­sce stwier­dzo­no jeden przy­pa­dek zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Pacjent leży na oddzia­le szpi­ta­la zakaź­ne­go w Zie­lo­nej Górze. Przy­je­chał z Nie­miec. Podró­żo­wał auto­bu­sem opol­skiej fir­my Sind­bad. Ale miesz­kań­ców Opolsz­czy­zny nie było wśród podróż­nych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting