Postanowienia noworoczne w marcu?

Marzec to dosko­na­ły czas na zapla­no­wa­nie naj­bliż­szych mie­się­cy, pierw­sze pod­su­mo­wa­nia tego­rocz­nych doko­nań i powzię­cie posta­no­wień, któ­rych reali­za­cji poświę­ci­my resz­tę roku. Może wła­śnie teraz war­to powie­dzieć „stop” pale­niu?

Pola­cy skłon­ni są do snu­cia pla­nów, a jak poka­zu­je histo­ria nie bra­ku­je nam ułań­skiej fan­ta­zji. Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez CBOS w 2017 roku wska­zu­ją, że ponad poło­wa miesz­kań­ców Pol­ski robi posta­no­wie­nia nowo­rocz­ne. Jed­nak­że tyl­ko ci naj­bar­dziej wytrwa­li zdo­ła­ją zre­ali­zo­wać wszyst­kie zapla­no­wa­ne przez sie­bie przed­się­wzię­cia. Oka­zu­je się, że zale­d­wie 10 proc. pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa znaj­du­je się w gro­nie naj­bar­dziej sumien­nych i zde­ter­mi­no­wa­nych osób, resz­ta zarzu­ca reali­za­cję swo­ich posta­no­wień na dłu­go przed zakoń­cze­niem roku.

Jed­nym z takich posta­no­wień czę­sto jest rzu­ce­nie pale­nia, a to nie lada wyzwa­nie! Decy­zja ta wpły­wa na całe nasze życie, a jej powo­dze­nie uwa­run­ko­wa­ne jest wie­lo­ma czyn­ni­ka­mi. W 2020 roku nastą­pi jed­nak rewo­lu­cyj­na zmia­na, któ­ra może pomóc wie­lu nało­go­wym pala­czom w pod­ję­ciu decy­zji i roz­sta­niu się z nało­giem. Jaka? 20 maja wcho­dzi w życie unij­ny zakaz sprze­da­ży papie­ro­sów men­to­lo­wych i tych z kap­suł­ką. Ozna­cza to, że od tej pory miło­śni­cy popu­lar­nych men­to­li nie znaj­dą ich już na skle­po­wych pół­kach, co oczy­wi­ście wymu­si zmia­nę przy­zwy­cza­jeń. Jed­ni wró­cą do zwy­czaj­nych, „nie­sma­ko­wych” papie­ro­sów. Inni skie­ru­ją swo­ją uwa­gę w stro­nę zamien­ni­ków, gdzie znaj­dą na ryn­ku kil­ka pro­po­zy­cji jak e-papie­ro­sy, wyko­rzy­stu­ją­ce płyn z niko­ty­ną, czy pod­grze­wa­cze tyto­niu.

Naj­po­pu­lar­niej­szym z nich w Pol­sce jest IQOS. Pod­grze­wa­cze tyto­niu już nie­ba­wem de fac­to będą sta­no­wi­ły jedy­ną legal­ną meto­dę uży­wa­nia tyto­niu men­to­lo­we­go. Oka­zu­je się, że zmia­na wymu­szo­na przez Unię Euro­pej­ską może wyjść pala­czom na dobre i łączy się z pew­ny­mi plu­sa­mi.

- Uży­wa­nie IQOS jest nie­mal na pew­no znacz­nie mniej nie­bez­piecz­ne niż pale­nie papie­ro­sów. Wie­my od dekad, że to wdy­cha­nie dymu tyto­nio­we­go, a nie sama niko­ty­na, odpo­wia­da w więk­szo­ści za ryzy­ko cho­rób zwią­za­nych z pale­niem. Dys­po­nu­je­my teraz pro­duk­ta­mi, któ­re umoż­li­wią wiel­kiej rze­szy ludzi znacz­ną popra­wę sta­nu zdro­wia, jeśli dopu­ści­my je na rynek i zachę­ci­my pala­czy do prze­sta­wie­nia się na nie –mówi prof. David T. Swe­anor z Wydzia­łu Pra­wa Uni­wer­sy­te­tu w Otta­wie, któ­ry od 1983 roku sku­tecz­nie dzia­ła na rzecz reduk­cji pale­nia papie­ro­sów na świecie.Oczywiście naj­le­piej jest rzu­cić pale­nie, ale dla osób, któ­re nie mogą roz­stać się z tyto­niem pod­grze­wa­cze tyto­niu wyda­ją się cie­ka­wą alter­na­ty­wą.
Zatem już czas przy­stą­pić do reali­za­cji (nowych) nowo­rocz­nych posta­no­wień!

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting