Międzynarodowy turniej dla naszych sąsiadów

150 zawod­ni­ków z Pol­ski i Ukra­iny wzię­ło udział w tur­nie­ju żaków i mło­dzi­ków na sta­dio­nie Kuź­nicz­ka.

Orga­ni­za­to­rem zawo­dów był Opol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej, a współ­or­ga­ni­za­to­rem Towa­rzy­stwo Spor­to­we Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem objął mar­sza­łek woj. opol­skie­go Andrzej Buła.

Tur­niej nosił nazwę “Pił­ka noż­na — for­mą inte­gra­cji z Unią Euro­pej­ską — tur­niej pił­ki noż­nej dla dzie­ci z Ukra­iny”. Na mura­wie rywa­li­zo­wa­ło dzie­sięć dru­żyn z woje­wódz­twa opol­skie­go. W każ­dej z nich gra­ło po kil­ku mło­dych repre­zen­tan­tów Ukra­iny. W tur­nie­ju udział wzię­li zawod­ni­cy z dwóch kate­go­rii wie­ko­wych z dru­żyn:
Aka­de­mia Pił­kar­ska Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le pod Patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A.,
UKS 9 Foot­ball Aca­de­my Kędzie­rzyn-Koź­le,
UKS Dzie­siąt­ka Opo­le,
KS Meta­lo­wiec Łam­bi­no­wi­ce,
Spi­ders Krap­ko­wi­ce,
MKS Gogo­lin,
Soc­cer Col­le­ge.

W orga­ni­za­cję tur­nie­ju włą­czy­li się rodzi­ce mło­dych pił­ka­rzy. Poja­wił się kącik ze zdro­wą żyw­no­ścią, sto­isko z kawą i cia­stem oraz grill. — Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim oso­bom za pomoc w orga­ni­za­cji tur­niej pił­kar­skie­go dla żaków i orli­ków — mówi Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­la.

Tur­niej miał przede wszyst­kim inte­gro­wać Pola­ków i Ukra­iń­ców przez sport.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting