Rząd luzuje obostrzenia. Sprawdź dokładny kalendarz!

Od 1 maja otwar­te będą zakła­dy fry­zjer­skie, po dłu­gim week­en­dzie zro­bi­my zaku­py w Odrzań­skich Ogro­dach, wra­ca też nauka sta­cjo­nar­na dla klas I-III. Masecz­ki będą obo­wiąz­ko­we do poło­wy maja.

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la z nadzie­ją ocze­ku­ją luzo­wa­nia kolej­nych obostrzeń. Pod­czas śro­do­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go i mini­stra zdro­wia Ada­ma Nie­dziel­skie­go przed­sta­wio­no szcze­gó­ło­wy kalen­darz powro­tu do nor­mal­nej dzia­łal­no­ści firm, zakła­dów usłu­go­wych, skle­pów, szkół, obiek­tów spor­to­wych, itd.

Zmia­ny z pew­no­ścią nie zado­wo­lą wszyst­kich. Przy­kła­do­wo znie­sie­nie obo­wiąz­ko­we­go nosze­nia mase­czek na wol­nym powie­trzu zapo­wie­dzia­no na 15 maja. Zobacz szcze­gó­ło­wy kalen­darz luzo­wa­nia obostrzeń.

1 Maja
 — Otwar­te salo­ny fry­zjer­skie i kosme­tycz­ne

- upra­wia­nie spor­tu w obiek­tach spor­to­wych na świe­żym powie­trzu, limit – max. 50 osób

- otwar­te pły­wal­nie i base­ny dla zor­ga­ni­zo­wa­nych grup dzie­ci i mło­dzie­ży, max. 50 proc. obło­że­nia obiekt.

4 maja
 — otwar­te gale­rie sztu­ki i muzea, limit 1 oso­by na 15 m2
 — nabo­żeń­stwa z limi­tem osób, limit 1 oso­by na 15 m2 w świą­ty­niach, reko­men­da­cja odpra­wia­nia cere­mo­nii na świe­żym powie­trzu
 — nauka sta­cjo­nar­na dla klas 1 – 3 szko­ły pod­sta­wo­we.

8 maja
 — Otwar­cie hote­li, limit 50% obło­że­nia

15 maja
 — Jeże­li wskaź­nik zaka­żeń na 100 tys. osób spad­nie poni­żej 15 moż­li­we będzie znie­sie­nie obo­wiąz­ku nosze­nia mase­czek na świe­żym powie­trzu. Bez zmian pozo­sta­nie obo­wią­zek zakry­wa­nia nosa i ust za pomo­cą masecz­ki w pomiesz­cze­niach zamknię­tych
 — otwar­te ogród­ki restau­ra­cyj­ne
 — otwar­te kina i teatry na świe­żym powie­trzu:
– moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia m.in. wese­la i komu­nii, limit do 25 osób
 — nauka hybry­do­wa dla klas 4 – 8 szkół pod­sta­wo­wych
 — nauka hybry­do­wa dla klas 1 – 4 szkół śred­nich
 — upra­wia­nie spor­tu w obiek­tach spor­to­wych na świe­żym powie­trzu, max 25 proc. publicz­no­ści.

29 maja
 — otwar­te restau­ra­cje, maks. obło­że­nie 50 proc. loka­lu
– moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia m.in. wese­la i komu­nii, limit do 50 osób
 — otwar­te kina i teatry, maks. obło­że­nie 50 proc. pla­ców­ki, dzia­łal­ność w ści­słym reżi­mie sani­tar­nym
– upra­wia­nie spor­tu na kry­tych obiek­tach spor­to­wych i base­nach, obiek­ty dostęp­ne dla wszyst­kich, max obło­że­nie do 50 proc. (z widow­nią).
– upra­wia­nie spor­tu na siłow­niach, w klu­bach fit­ness, sola­ria, limit 1 oso­by na 15
 — nauka sta­cjo­nar­na dla wszyst­kich uczniów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting