Kolejny sukces Żanety Skowrońskiej-Kozubik

Zawod­nicz­ka LKJ Lewa­da zwy­cię­ży­ła w kon­kur­sie dużej ron­dy — Grand Prix Fre­esty­le.

Nasza uta­len­to­wa­na zawod­nicz­ka w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia nie zwal­nia tem­pa. Tym razem bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­ła się pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dy­ów w Ujeż­dże­niu CDI Zakrzów. Zawod­nicz­ka Lewa­dy Zakrzów, star­tu­jąc na koniu Roman­tic P z życio­wym wyni­kiem 75,150 proc. zwy­cię­ży­ła w kon­kur­sie dużej ron­dy — Grand Prix Fre­esty­le, poko­nu­jąc wyżej roz­sta­wio­ne­go Szwe­da Jaco­ba Nør­by Søren­se­na na Moegel­bjergs Romeo oraz Kata­rzy­nę Mil­cza­rek na Guapo.

W związ­ku z pan­de­mią COVID-19 zawo­dy odby­wa­ły się w reżi­mie sani­tar­nym, bez publicz­no­ści, ale w sobo­tę i nie­dzie­lę moż­na było oglą­dać rela­cję onli­ne na stro­nie www.cdizakrzow.com.

- Żane­ta i Roman­tic roz­po­czę­li pra­co­wi­ty sezon, para zosta­ła powo­ła­na do Kadry Naro­do­wej senio­rów, już za dwa tygo­dnie cze­ka ją start na kwa­li­fi­ka­cjach do Pucha­ru Świa­ta w węgier­skim Maria­kal­nok, a za mie­siąc Samo­rin na Sło­wa­cji — infor­mu­je Daniel Kar­piń­ski z LKJ Lewa­da.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting