Jest nowa tężnia solankowa w Kędzierzynie-Koźlu

Powsta­ła na osie­dlu Pogo­rze­lec. Zbu­do­wa­no ją w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go.

Pierw­sza tęż­nia solan­ko­wa, któ­ra powsta­ła na osie­dlu Pia­stów, oka­za­ła się praw­dzi­wym hitem. Miesz­kań­cy osie­dla, ale nie tyl­ko oni, chęt­nie zaży­wa­ją inha­la­cji w jej bez­po­śred­nim sąsiedz­twie. Dla­te­go miesz­kań­cy kolej­nych osie­dli zde­cy­do­wa­li się na budo­wę tęż­ni.

- Insta­la­cja powsta­ła w sąsiedz­twie Domu Dzien­ne­go Poby­tu nr 5 na osie­dlu Pogo­rze­lec. Jej budo­wa zosta­ła zre­ali­zo­wa­ny w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Dzia­ła­nie Tęż­ni Solan­ko­wej pole­ga na roz­py­la­niu solan­ki wydo­by­wa­nej z odwier­tu o głę­bo­ko­ści 1750 m. Solan­ka spły­wa­jąc po faszy­nie odpa­ro­wu­je i wytwa­rza swo­isty mikro­kli­mat, a dodat­ko­wo roz­bi­ja­na jest w spo­sób mecha­nicz­ny przez inha­la­tor wytwa­rza­ją­cy aero­zol.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting