Są nowe boiska w Kędzierzynie-Koźlu

Nowo­cze­sny kom­pleks spor­to­wy powstał przy pod­sta­wów­ce nr 6 na osie­dlu NDM.

Cho­dzi o teren byłe­go gim­na­zjum nr 4, któ­ry obec­nie został wchło­nię­ty w struk­tu­ry PSP nr 6. Sta­re i nie­bez­piecz­ne beto­no­we pla­ce do gry zosta­ły tam zastą­pio­ne przez nowo­cze­sne boiska ze sztucz­ną nawierzch­nią.

- Znik­nę­ła znisz­czo­na nawierzch­nia, sta­re pordze­wia­łe bram­ki i kosze — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji koziel­skie­go magi­stra­tu. — W ich miej­sce poja­wi­ło się boisko do pił­ki noż­nej ze sztucz­ną tra­wą oraz boisko wie­lo­funk­cyj­ne z bez­piecz­ną nawierzch­nią do gry w koszy­ków­kę czy siat­ków­kę. Szkol­ny kom­pleks uzu­peł­nia bież­nia, bież­nia do sko­ku w dal i trój­sko­ku, rzut­nia do pchnię­cia kulą i pił­ko­chwy­ty.

Teren wokół kom­plek­su spor­to­we­go został zago­spo­da­ro­wa­ny i ogro­dzo­ny na nowo. Kom­fort użyt­kow­ni­kom zapew­nią nowe ław­ki, sto­ja­ki na rowe­ry, oświe­tle­nie i kosze na śmie­ci. Koszt budo­wy zaple­cza spor­to­we­go przy PSP nr 6 wyniósł nie­speł­na 1,4 milio­na zło­tych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting