Ponad 600 osób zostało już zaszczepionych w Kędzierzynie-Koźlu

To głów­nie medy­cy, ale tak­że pra­cow­ni­cy firm.: HELIMED, Solu­ta­ris, Woje­wódz­kie­go Ośrod­ka Medy­cy­ny Pra­cy, Sane­pi­du, Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej czy Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Kli­ni­ki Ser­ca.

Szcze­pie­nia­mi w tak zwa­nym ter­mi­nie “zero” zaj­mu­ją się Pol­sce szpi­ta­le węzło­we. Do takich nale­ży tak­że SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Tutej­sza lecz­ni­ca poin­for­mo­wa­ła wła­śnie, że zaszcze­pio­no w tym miej­scu już ponad 600 osób. Zro­bio­no to w nie­ca­łe dwa tygo­dnie.

- Do 8 stycz­nia 2021 roku zaszcze­pi­li­śmy 615 osób. Z cze­go 394 oso­by to pra­cow­ni­cy lub bez­po­śred­ni per­so­nel szpi­ta­la z firm pra­cu­ją­cych na rzecz SP ZOZ — prze­ka­zał Adam Lisz­ka, peł­nią­cy funk­cję rzecz­ni­ka szpi­ta­la.

Pozo­sta­ły­mi daw­ka­mi zaszcze­pio­no kil­ka więk­szych pod­mio­tów medycz­nych z tere­nu nasze­go powia­tu. Są to m.in. pra­cow­ni­cy firm.: HELIMED, Solu­ta­ris, Woje­wódz­kie­go Ośrod­ka Medy­cy­ny Pra­cy, Sane­pi­du, Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej, Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Kli­ni­ki Ser­ca.

- Mamy przy­ję­tą wewnętrz­nie taką pro­ce­du­rę, że gdy­by zacho­dzi­ła groź­ba zmar­no­wa­nia choć­by jed­nej daw­ki szcze­pion­ki to mamy listy rezer­wo­we osób, któ­re mogą się zgło­sić na szcze­pie­nie wcze­śniej — powie­dział zastęp­ca dyrek­to­ra d.s medycz­nych SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, dr Jacek Mazur. — Do tej pory po zaszcze­pie­niu w naszych punk­tach nie otrzy­ma­li­śmy żad­nych infor­ma­cji o tym, że poja­wi­ły się jakieś istot­ne obja­wy poszcze­pien­ne, są jak po każ­dym szcze­pie­niu drob­ne odczy­ny miej­sco­we, ale jest to nor­mal­na reak­cja.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting