Katarzyna Czochara przywrócona w prawach członka PiS

Opol­ska posłan­ka jest w gro­nie 13 par­la­men­ta­rzy­stów, co do któ­rych pod­ję­to taką decy­zję.

Kata­rzy­na Czo­cha­ra jest posłan­ką z powia­tu prud­nic­kie­go, ale anga­żu­je się rów­nież w spra­wy Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic. Dwa mie­sią­ce temu zosta­ła zawie­szo­na w pra­wach człon­ka PiS za gło­so­wa­nie prze­ciw­ko usta­wie zwa­nej “piąt­ką dla zwie­rząt”.

Nie mogłam jed­nak poprzeć tego kon­kret­ne­go pro­jek­tu. Od uro­dze­nia żyję na wsi, znam jej realia i pro­ble­my, dla­te­go nie mogłam zagło­so­wać za tą usta­wą — oświad­czy­ła wów­czas posłan­ka Kata­rzy­na Czo­cha­ra.

W sumie we wrze­śniu za gło­so­wa­nie prze­ciw­ko usta­wie zawie­szo­nych zosta­ło 15 poli­ty­ków PiS. 17 listo­pa­da 13 z nich przy­wró­co­no w pra­wach człon­ków Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

Posta­no­wie­niem Rzecz­ni­ka Dys­cy­pli­nar­ne­go PiS z dnia 17 listo­pa­da 2020 r. umo­rzo­no postę­po­wa­nie dys­cy­pli­nar­ne w spra­wie naru­sze­nia Sta­tu­tu PiS. W związ­ku z powyż­szym, wyga­sa decy­zja pre­ze­sa PiS z dnia 17 wrze­śnia 2020 r. o zawie­sze­niu w pra­wach człon­ka PiS poni­żej wymie­nio­nych osób” – brzmi infor­ma­cja zamiesz­czo­na na Twit­te­rze przez sze­fa Komi­te­tu Wyko­naw­cze­go Krzysz­to­fa Sobo­lew­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting